006

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและให้มาทำหลักฐานการจ้าง ปี 2560 

**ผู้ที่ผ่านการทดสอบและให้มาทำหลักฐานประกอบการจ้าง โปรดดาวน์โหลดแบบประวัติบุคคล

พร้อมกรอกรายละเอียดตามตัวอย่างด้านล่าง และให้นำมาในวันทำหลักฐานประกอบการจ้าง**

- แบบประวัติบุคคล (ชั้นความลับ รปภ.1)

- คำอธิบายการกรอกรายละเอียดแบบประวัติบุคคล

- ตัวอย่างการกรอกแบบประวัติบุคคล (ชั้นความลับ รปภ.1)

              ** หากท่านไม่มาในวันเเละเวลาที่กำหนด เเละ กฟผ. ไม่ได้รับเเจ้งเหตุขัดข้อง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าทำงานในครั้งนี้ **                  

ประกาศ ตำแหน่ง ระดับคุณวุฒิ

สาขา

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 7/2561 วิศวกร ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล
      วิศวกรรมอุตสาหการ
    ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
      วิศวกรรมโยธา
      วิศวกรรมอุตสาหการ
  วิทยากร ปริญญาโท การจัดการ/บริหารทั่วไป
    ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์
      ภาษาอังกฤษ
      บริหารทั่วไป
      การเงินและการธนาคาร
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 4/2561  วิศวกร ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
      วิศวกรรมโยธา
  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี การจัดการป่าไม้
  ช่าง ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 122/2560  ช่าง ปวส. ช่างเทคนิคยานยนต์
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 118/2560  นิติกร ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  วิทยากร   นิเทศศาสตร์
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 112/2560  นิติกร ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  วิทยากร   การตลาด
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 109/2560 วิศวกร ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
      วิศวกรรมเครื่องกล
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 107/2560 วิศวกร ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  นักบัญชี ปริญญาตรี บัญชี
  ช่าง ปวส. ช่างเทคนิคยานยนต์
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 105/2560 ช่าง ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 101/2560  วิศวกร ปริญญาตรี วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  ช่าง ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
      ช่างยนต์/เครื่องกล
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 99/2560 bullet วิศวกร ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
      วิศวกรรมเครื่องกล
  นิติกร ปริญญาตรี นิติศาสตร์
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 96/2560 bullet วิทยากร ปริญญาตรี การตลาด
  ช่าง ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 91/2560 bullet วิศวกร ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  วิทยากร ปริญญาตรี นิติศาสตร์
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 87/2560 bullet วิศวกร ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เคมี
  วิทยากร ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
  ช่าง ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 85/2560 bullet วิศวกร ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
  ช่าง ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
      ช่างยนต์/เครื่องกล
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 83/2560 bullet นักคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ประยุกต์
  ช่าง ปวส. ช่างยนต์/เครื่องกล
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 81/2560 bullet วิศวกร ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ
    ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
      วิศวกรรมเครื่องกล
  สถาปนิก ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
  วิทยากร ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
  ช่าง ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
      ช่างยนต์/เครื่องกล
      ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  พนักงานวิชาชีพ ปวส. บัญชี
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 76/2560 bullet วิศวกร ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
  วิทยากร ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  ช่าง ปวส. ช่างยนต์/เครื่องกล
      ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
    ปวช. ช่างยนต์/เครื่องกล
      ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 73/2560 bullet วิศวกร ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง
    ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
      วิศวกรรมเครื่องกล
  นักบัญชี ปริญญาตรี บัญชี
  นิติกร ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  วิทยากร ปริญญาโท การจัดการ/บริหารธุรกิจ
    ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ
      ภาษาอังกฤษ
      การตลาด
  ช่าง ปวส. ช่างยนต์/เครื่องกล
      ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
    ปวช. ช่างยนต์/เครื่องกล
      ช่างเชื่อม
  พนักงานวิชาชีพ ปวส. เลขานุการ
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 71/2560 bullet วิศวกร ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
  ช่าง ปวส. ช่างยนต์/เครื่องกล
      ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 68/2560 bullet วิศวกร ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  นิติกร ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  นักบัญชี ปริญญาตรี บัญชี
  วิทยากร ปริญญาโท การจัดการ
    ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
      นิติศาสตร์
  ช่าง ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
      ช่างยนต์/เครื่องกล
      ช่างเชื่อม/เทคนิคโลหะ
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 63/2560 bullet นิติกร ปริญญาตรี นิติศาสตร์
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 62/2560 bullet วิศวกร ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา
warn แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวสำหรับผู้ผ่านการทดสอบ   ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
และให้มาทำหลักฐานประกอบการจ้าง ฉบับที่ 62/2560  
    วิศวกรรมเครื่องกล
และ 63/2560 เป็นวันที่ 7 กันยายน 2560  warn     วิศวกรรมโยธา
      วิศวกรรมอุตสาหการ
      วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  นักคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ประยุกต์
  นักบัญชี ปริญญาตรี บัญชี
  วิทยากร ปริญญาโท การจัดการ
    ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ประยุกต์
      ภาษาอังกฤษ
      การจัดการ
      บัญชี
  ช่าง ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
      ช่างยนต์/เครื่องกล
      ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
      ช่างอิเล็กทรอนิกส์
      ช่างสำรวจ
  พนักงานวิชาชีพ ปวส. บัญชี
      คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
      การจัดการ
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 58/2560 bullet วิศวกร ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  สถาปนิก ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
  นักคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ประยุกต์
  วิทยากร ปริญญาตรี การจัดการ
      สถิติ
  ช่าง ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
      ช่างยนต์/เครื่องกล
      ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
      ช่างโยธา/ก่อสร้าง
    ปวช. ช่างเชื่อม
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 56/2560 bullet วิศวกร ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
      วิศวกรรมเครื่องกล
      วิศวกรรมโยธา
      วิศวกรรมอุตสาหการ
      วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  วิทยากร ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ
  ช่าง ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
      ช่างยนต์/เครื่องกล
      ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
      ช่างโยธา/ก่อสร้าง
      ช่างอิเล็กทรอนิกส์
    ปวช. ช่างเชื่อม
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 55/2560 bullet วิศวกร ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
      วิศวกรรมเครื่องกล
      วิศวกรรมโยธา
      วิศวกรรมอุตสาหการ
      วิศวกรรมสำรวจ
  นักคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ประยุกต์
  วิทยากร ปริญญาตรี การจัดการ/บริหารทั่วไป
      บัญชี
      สถิติ/สถิติประยุกต์
  ช่าง ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
      ช่างยนต์/เครื่องกล
      ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
      ช่างโยธา/ก่อสร้าง
    ปวช. ช่างยนต์/เครื่องกล
      ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
  พนักงานวิชาชีพ ปวส. บัญชี
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 52/2560 bullet นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  วิทยากร ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
      ภาษาไทย
      นิเทศศาสตร์
  ช่าง ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
      ช่างโยธา/ก่อสร้าง
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 49/2560 bullet วิศวกร ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
      วิศวกรรมเครื่องกล
      วิศวกรรมโยธา
      วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สารสนเทศ
  พยาบาลปริญญา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
      ประมง
  นักคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
  วิทยากร ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรมนุษย์
    ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ
      ภาษาอังกฤษ
      นิเทศศาสตร์
      การเงิน
      ออกแบบนิเทศศิลป์
      ภาษาจีน
  ช่าง ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
      ช่างโยธา/ก่อสร้าง
      ช่างอิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม
      ช่างสำรวจ
  พนักงานวิชาชีพ ปวส. เคมีอุตสาหกรรม
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 48/2560  bullet วิศวกร ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ
 warn แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวสำหรับผู้ผ่านการทดสอบ   ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
 และให้มาทำหลักฐานประกอบการจ้าง เป็นวันที่ 4 สิงหาคม 2560 warn     วิศวกรรมโยธา
      วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
      วิศวกรรมระบบวัดคุม
      วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  นักธรณีวิทยา ปริญญาตรี ธรณีวิทยา
  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  วิทยากร ปริญญาโท การตลาด
      บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
    ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ประยุกต์
      การจัดการโลจิสติกส์
      จิตวิทยา
      สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
      เศรษฐศาสตร์
      ออกแบบนิเทศศิลป์
  ช่าง ปวส. ช่างไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้ากำลัง
      ช่างยนต์/ช่างเครื่องกล
      ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคการผลิต
      ช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง
      ช่างอิเล็กทรอนิกส์
      ช่างระบบวัดคุม
      ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
    ปวช. ช่างยนต์/ช่างเครื่องกล
      ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  พนักงานวิชาชีพ ปวส. การจัดการ
      การโรงแรม
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 45/2560  bullet ทันตแพทย์ เทียบเท่าปริญญาโท ทันตแพทยศาสตร์
  วิศวกร ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล
      วิศวกรรมอุตสาหการ
      วิศวกรรมแหล่งน้ำ
    ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
      วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
      วิศวกรรมระบบควบคุม
  สถาปนิก ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมภายใน
  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เคมี
    ปริญญาตรี เคมี
      อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์
      อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  วิทยากร ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์
      เศรษฐศาสตร์
      การจัดการป่าไม้
    ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
      การจัดการ/บริหารทั่วไป
      นิติศาสตร์
      การจัดการป่าไม้
  ช่าง ปวส. ช่างไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้ากำลัง
      ช่างยนต์/ช่างเครื่องกล
      ช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง
      ช่างอิเล็กทรอนิกส์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
      ช่างแมคคาทรอนิกส์
      ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
  พนักงานวิชาชีพ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 44/2560 bullet นักธรณีวิทยา ปริญญาโท ธรณีวิทยา
  สถาปนิก ปริญญาตรี ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี สิ่งแวดล้อม
  วิทยากร ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
      พัฒนาชุมชน
      ภูมิศาสตร์
  พนักงานวิชาชีพ ปวส. บัญชี
      เลขานุการ
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 41/2560 bullet วิศวกร ปริญญาตรี วิศวกรรมระบบวัดคุม
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 36/2560 bullet วิศวกร ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
      วิศวกรรมเคมี
      วิศวกรรมเกษตร
  วิทยากร ปริญญาตรี การเมืองการปกครอง