Black Ribbon

011.jpg

กฟผ. ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร (อันดับเครดิตในประเทศ) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “AAA” ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุด

20170706 PRE01 02

         บริษัททริสเรทติ้ง จำกัด ได้ประกาศผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรของ กฟผ. ที่ระดับ “AAA” (Triple A) ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุด ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิต อยู่ที่ระดับ “Stable” หรือคงที่ โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนว่า กฟผ. มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงที่ไม่มากนัก และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนที่มีต่อพันธบัตรของ กฟผ.

         ทั้งนี้ อันดับเครดิตองค์กร จะเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตร และเป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึง ศักยภาพ ความสามารถในการชำระหนี้ และความมั่นคงทางการเงินขององค์กร ประกอบกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีนโยบายสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพสูง ดำเนินการจัดอันดับเครดิต เพื่อเป็นการขยายฐานนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศเพื่อเป็นข้อปฏิบัติการเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนจะต้องนำส่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) และมีการจัดอันดับเครดิต อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ปรับเงื่อนไขการลงทุน ซึ่งมีผลกระทบต่อการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันและไม่ได้จัดอันดับเครดิต ดังนั้น การจัดอันดับเครดิตดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการออกพันธบัตรของ กฟผ. และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ รวมทั้งจะช่วยในการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น