section-head-development-project

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

      กฟผ. ได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า กฟผ. มีโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ ในช่วงปี 2559-2563 ดังนี้

กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD*)

โครงการ

สถานที่ตั้ง

(จังหวัด)

เชื้อเพลิง กำลังผลิต
(เมกะวัตต์)
2559

- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทับสะแก

 

ประจวบคีรีขันธ์ แสงอาทิตย์ 5
2560

- โรงไฟฟ้ากังหันลม ลำตะคอง ระยะที่ 2  external link

 

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา

 

นครราชสีมา

 

ลำปาง

ลม

 

น้ำ

24

 

5.5

2561

- โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เครื่อง 3-4

 

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน

 

นครราชสีมา

 

อุตรดิตถ์

น้ำ

 

น้ำ

500

 

2.5

2562

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์

 

ชัยภูมิ น้ำ 1.25
2563

- โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์

 

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านจันเดย์

 

กาญจนบุรี

 

กาญจนบุรี

น้ำ

 

น้ำ

360

 

18

* SCOD - Scheduled commercial operation date

 

<<< โครงการโรงไฟฟ้าหลัก