section-head-development-project

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

     กฟผ. ได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า กฟผ. มีโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ ในช่วงปี 2559-2563 ดังนี้

กำหนดวันจ่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ (SCOD*)
โครงการ สถานที่ตั้ง
(จังหวัด)
เชื้อเพลิง กำลังผลิต
(เมกะวัตต์)

2562

- โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เครื่อง 3 - 4 external link

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์

- โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 1-3

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เครื่องที่ 1-3

 

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

กาญจนบุรี

ขอนแก่น

น้ำ

น้ำ

น้ำ

น้ำ

500  

1.25

360

25.2

2563

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน

- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ
ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร

 

อุตรดิตถ์

อุบลราชธานี

น้ำ

แสงอาทิตย์
ร่วมกับพลังน้ำ

2.5

45

2564

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก

 

อุตรดิตถ์

น้ำ

14

* SCOD - Scheduled commercial operation date

 

<<< โครงการโรงไฟฟ้าหลัก