random-csr-img02.jpg

20170713 CSR01 01

         Astana Expo TV ได้จัดอันดับ 5 นิทรรศการที่น่าเข้าชมมากที่สุดสำหรับเด็กและเยาวชน จากเสียงของผู้เข้าชมงาน “Astana Expo 2017” มหกรรมเวิลด์เอ็กซ์โป ประจำปี 2560 ณ กรุงอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน ซึ่ง “อาคารศาลาไทย” หรือ “Thailand Pavilion” ได้รับคะแนนสูงเป็นอันดับที่ 2 จาก 115 ประเทศ และอีกกว่า 20 องค์กรระหว่างประเทศ ที่เข้าร่วมจัดแสดง

20170713 CSR01 02

         “5 อันดับ Pavilion ที่น่าเข้าชมมากที่สุดสำหรับเด็กและเยาวชน โดยAstana Expo TV”

         1. Austria Pavilion

         2. อาคารศาลาไทย : Thailand Pavilion

         3. Nur Alem Pavilion

         4. Switzerland Pavilion

         5. Poland Pavilion

20170713 CSR01 03

         “อาคารศาลาไทย” หรือ “Thailand Pavilion” มีแนวคิดในการนำเสนอการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด “Bioenergy for All” โดยมีเนื้อหาสาระหลักมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจพลังงาน ชีวภาพของประเทศไทย ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพลังงาน ตอบโจทย์การแก้ปัญหาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และความยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น พร้อมกันนั้นยังสอดแทรกวิถีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมแบบไทยควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

20170713 CSR01 04

         กฟผ. ในฐานะหน่วยงานหลักในการผลิตไฟฟ้าของไทย ได้ร่วมสนับสนุนการจัดทำ Thailand Pavilion โดยได้สนับสนุนข้อมูลด้านพลังงานหมุนเวียน และ โครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ กฟผ. ได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินโครงการ เช่น โครงการชีววิถี รวมถึงได้สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการอาคารศาลาไทย และ สนับสนุนบุคลากรของ กฟผ. เพื่อเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการอาคารศาลาไทยอีกด้วย

20170713 CSR01 05

         Astana Expo 2017 หรือ งาน International Recognized Exhibition จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “พลังงานแห่งอนาคต (Future Energy)” มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 115 ประเทศ และกว่า 20 องค์กรระหว่างประเทศ บนพื้นที่ 1,740,000 ตารางเมตร (1,087.5ไร่) ซึ่ง “อาคารศาลาไทย” (Thailand Pavilion) ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เป็นประเทศแรก เปิดให้นานาชาติเข้าร่วมชมเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา และจะจัดแสดงไปจนถึง วันที่ 10 กันยายน 2560

20170713 CSR01 06

         ชมคลิปการจัดอันดับ “5 Best Pavilionto visit with children” จาก Astana Expo TV (ภาษารัสเซีย) 

ภาพจาก : เพจ Thailand Pavilion 2017 และ http://www.thailandpavilion2017.com