random-csr-img01.jpg

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ คณะกรรมการผู้อบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 9 จากสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นำโครงการแว่นแก้ว หน่วยพิเศษ (หน่วยที่ 423) ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจำกลางระยอง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

20170720 CSR01 01

         นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงษ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะผู้แทน นบส.2 รุ่นที่ 9 กล่าวว่า โครงการแว่นแก้วเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้อย่างมาก โดยการนำโครงการแว่นแก้วมาให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางระยอง จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องขังหญิงที่มีปัญหาทางสายตา เพื่อให้มีแว่นตาไว้ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถอ่านหนังสือเพื่อการศึกษาและฝึกวิชาชีพ ตลอดจนเป็นกำลังใจให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตนเอง ให้กลับสู่ครอบครัว เป็นคนดีของสังคม และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยขอขอบคุณ กฟผ. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ที่ได้สนับสนุนการออกหน่วยโครงการแว่นแก้วครั้งนี้ด้วย

20170720 CSR01 02

         นายทินกร พอจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม - ปฏิบัติการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ได้จัดทำโครงการแว่นแก้ว โดยมีความตั้งใจให้เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความต้องการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางสายตาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการออกหน่วยในครั้งนี้ กฟผ. และพันธมิตร ให้การสนับสนุนงบประมาณ 150,000 บาท และสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับผู้ต้องขังหญิงจำนวน 75,000 บาท สามารถให้บริการตรวจวัดสายตาได้จำนวน 750 ราย

20170720 CSR01 03

         โครงการแว่นแก้วนั้นได้ดำเนินการมาตั้งปี พ.ศ. 2546 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา โดยได้ออกหน่วยวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่คิดมูลค่า พร้อมกับการรณรงค์รับบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่มีปัญหาสายตาทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสายตาได้แล้วกว่า 243,000 ราย