เอกสารประกอบการบรรยายของ นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่องโซล่าร์รูฟท็อปกับธุรกิจไฟฟ้า

20170721 ART01 01

20170721 ART01 02

20170721 ART01 03

20170721 ART01 04

20170721 ART01 05

20170721 ART01 06

20170721 ART01 07

20170721 ART01 08

20170721 ART01 09

20170721 ART01 10

20170721 ART01 11

20170721 ART01 12

20170721 ART01 13

20170721 ART01 14

20170721 ART01 15