สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2560

 

ประเภทเชื้อเพลิง สะสมเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน (รวมลิกไนต์)
พลังงานหมุนเวียน (พลังน้ำ,อื่นๆ)
น้ำมันเตา
น้ำมันดีเซล
อื่นๆ (สปป.ลาว,มาเลเซีย,ลำตะคองชลภาวัฒนา)
111,091.50
41,070.70
20,109.58
216.76
184.34
1,888.10
63.64
23.53
11.52
0.12
0.11
1.08
รวม 174,560.98 100.00

หมายเหตุ : ไม่รวมโรงไฟฟ้าประเภท vspp

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2559

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2558

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.