สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2560

ประเภทเชื้อเพลิง สะสมเดือนมกราคม - กรกฏาคม 2560
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน (รวมลิกไนต์)
พลังงานหมุนเวียน (พลังน้ำ,อื่นๆ)
น้ำมันเตา
น้ำมันดีเซล
อื่นๆ (สปป.ลาว,มาเลเซีย,ลำตะคองชลภาวัฒนา)
69,317.28
26,637.57
13,022.84
182.11
127.08
959.77
62.87
24.16
11.81
0.17
0.12
0.87
รวม 110,246.65 100.00

หมายเหตุ : ไม่รวมโรงไฟฟ้าประเภท vspp

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2559

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2558

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.