008.jpg

20170803 PRE01 01

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน และพันธมิตร จัดโครงการ “กล้าดี” ปีที่ 2 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในสถานศึกษา มีส่วนร่วมคิดและลงมือทำเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำในระยะยาว โดยการคิดและนำเสนอผ่านโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ จ.น่าน เป็นการน้อมสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านการดูแลรักษาป่าและน้ำ

20170803 PRE01 02

          วันนี้ (3 สิงหาคม 2560) นายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ “กล้าดี” ปีที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมี นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. นายสมชาย จินาเกตุ ประธานสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน รวมทั้งนักเรียน และครูจากสถานศึกษาใน จ.น่าน ที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่าไม้ ดังกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามความตอนหนึ่งว่า “ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน”

20170803 PRE01 03

         สำหรับโครงการกล้าดี ในครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้คิดริเริ่ม และนำเสนอโครงการเพื่อสร้างพื้นที่ป่าสีเขียวให้กลับคืนสู่เมืองน่าน ภายในโรงเรียน หรือในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการให้ผู้ปกครอง ครู และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการฯ โดยมีแผนงานที่ชัดเจนในการ “ปลูกต้นไม้ในใจเด็ก” ซึ่งหมายถึง การปลูกฝังจิตสำนึกรักและหวงแหนต้นไม้ ป่าไม้ ให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น สามารถเพิ่มจำนวนสมาชิกภายในโรงเรียน และขยายเครือข่ายสู่ชุมชนต่าง ๆ ได้ในระยะยาว โดยโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินการโครงการเพื่อเป็นต้นแบบต่อไป

20170803 PRE01 04

         สำหรับกิจกรรมในโครงการ “กล้าดี” ปีที่ 2 จะมีการคัดเลือก จำนวน 2 รอบ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการจากเอกสารในรอบแรกให้เหลือ 20 ทีม (ทีมละ 5 คน) มีทุนสำหรับศึกษาข้อมูลทีมละ 3,500 บาท และคัดเลือกรอบที่สองในเดือนกันยายน 2560 จะเป็นการนำเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 5 ทีม มีทุนสำหรับดำเนินโครงการทีมละ 20,000 บาท เพื่อให้ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ อาสาเป็นพี่เลี้ยง จากนั้นเดือนพฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการจะติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับทุน โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศมี 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท และรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร และจะมีการคัดเลือกโครงการดีเด่นเพื่อนำไปขยายผลในปีหน้า

         ที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้สืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านการดูแลรักษาป่าและน้ำมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นเวลามากว่า 22 ปี ครอบคลุมพื้นที่ 49 จังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้แนวทางการปลูกป่า 3 แนวทาง คือ ปลูกที่ท้อง (สร้างอาชีพ สร้างรายได้) ปลูกที่ใจ และปลูกในป่า เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งแหล่งต้นน้ำลำธาร จนเป็นผลให้ปัจจุบัน กฟผ. สามารถปลูกป่า คืนผืนป่าให้กับจังหวัดน่านไปแล้วรวมเกือบ100,000 ไร่ อีกทั้งส่งเสริมให้เยาวชนและชุมชนใน จ.น่าน เป็นเครือข่ายร่วมอนุรักษ์ป่าไม้ของ จ.น่าน เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ส่วนรวมอย่างยั่งยืนต่อไป