random-csr-img03.jpg

20170816 CSR01 04

20170816 CSR01 02

 

ปี 2547 สนับสนุนงบประมาณจำนวน 7,000,000 บาท

แข่งโอลิมปิก ปี 2004 : 2547 ครั้งที่ 28 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ

ผลงาน 2 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง

         – น.ส.อุดมพร พลศักดิ์ เหรียญทอง รุ่นไม่เกิน 53 กิโลกรัมหญิง

         – น.ส.ปวีณา ทองสุก เหรียญทอง รุ่น 57 กิโลกรัมหญิง

         – น.ส.วันดี คำเอี่ยม เหรียญทองแดง รุ่น 58 กิโลกรัมหญิง

         – น.ส.อารีย์ วิรัฐถาวร เหรียญทองแดง รุ่น 48 กิโลกรัมหญิง

 

ปี 2548-2551 สนับสนุนงบประมาณจำนวนปีละ 5,000,000 บาท เป็นเวลา 4 ปี รวม 20,000,000 บาท

แข่งโอลิมปิก ปี 2008 : 2551 ครั้งที่ 29 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลงาน 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

         – น.ส.ประภาวี เจริญรัตนธารากูล เหรียญทอง รุ่น 53 กิโลกรัมหญิง

         – น.ส.วันดี คำเอี่ยม เหรียญทองแดง รุ่น 58 กิโลกรัมหญิง

 

ปี 2552-2555 สนับสนุนการแข่งโอลิมปิกในปี 2012 : 2555 ครั้งที่ 30 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร จำนวนปีละ 10,000,000 บาท โดย เป็นเวลา 4 ปี รวม 40,000,000 บาท

ผลงาน 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

         – น.ส.พิมศิริ ศิริแก้ว เหรียญเงิน รุ่น 58 กิโลกรัมหญิง

         – น.ส.ศิริราช กุลน้อย เหรียญทองแดง รุ่น 58 กิโลกรัมหญิง

 

ปี 2552 สนับสนุนการจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ จำนวนเงิน 5,000,000 บาท และในปี 2553–2555 ได้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ จำนวนปีละ 6,000,000 บาท รวม 23,000,000 บาท

แข่งขัน 3 รายการได้แก่

         – การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ประเภทประชาชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         – การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

         – การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ประเภทยุวชนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ปี 2556-2559 สนับสนุนการแข่งโอลิมปิก เพื่อเตรียมทีมนักกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 31 ณ เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ในปี 2016 : 2559 จำนวนปีละ 10,000,000 บาท เป็นเวลา 4 ปี รวม 40,000,000 บาท

ผลงาน 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และอันดับ 4 จำนวน 2 คน

         – น.ส.โสภิตา ธนสาร เหรียญทอง รุ่น 48 กิโลกรัมหญิง

         – น.ส.สุกัญญา ศรีสุราช เหรียญทอง รุ่น 58 กิโลกรัมหญิง

         – น.ส.พิมศิริ ศิรแก้ว เหรียญเงิน รุ่น 58 กิโลกรัมหญิง

         – นายสินธุ์เพชร กรวยทอง เหรียญทองแดง รุ่น 56 กิโลกรัมชาย

         – นายจตุภูมิ ชินวงศ์ อันดับ 4 รุ่น 77 กิโลกรัมชาย

 

ปี 2556 – 2559 สนับสนุนการจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนัก จำนวนปีละ 6,000,000 บาท รวม 24,000,000 บาท แข่งขัน 3 รายการได้แก่

         – การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ประเภทประชาชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         – การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

         – การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ประเภทยุวชนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ปี 2560 – 2563 สนับสนุนการแข่งโอลิมปิก เพื่อเตรียมทีมนักกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 32 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2020 : 2563 จำนวนปีละ 10,000,000 บาท เป็นเวลา 4 ปี รวม 40,000,000 บาท

 

ปี 2560 – 2563 สนับสนุนการจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนัก จำนวนปีละ 6,000,000 บาท รวม 24,000,000 บาท แข่งขัน 3 รายการได้แก่

         – การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ประเภทประชาชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

         – การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

         – การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ประเภทยุวชนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ปี 2560 – 2563 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกน้ำหนักด้านต่างๆ จำนวนปีละ 4,000,000 บาท รวม 16,000,000 บาท ดังนี้

         – การเก็บตัวนักกีฬาระดับยุวชน เชาวชน และประชาชนจาก 35 คน เป็น 60 คน

         – การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของกระดูกและกล้ามเนื้อด้วยการเสริมด้านโภชนาการที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการจากผู้มีความรู้

         – การนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการเตรียมทักษะด้านกีฬาโดยผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ

         – การฝึกด้านจิตใจ การสร้างสมาธิจากนักจิตวิทยาแบละผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

         – การพัฒนาเทคนิคทางด้านกีฬา เพื่อเสริมสร้างทักษะให้ถูกวิธีและระดับที่สูงขึ้น โยผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ด้วยการว่างจ้างผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสารถจากต่างประเทศหรือส่งไปฝึกซ้อมในต่างประเทศที่มีความสามารถในกีฬายกน้ำหนัก

         – การเสริมสร้งประสบการณ์ให้กับนักกีฬาด้วยการจัดส่งนักกีฬาทุกระดับไปเก็บตัวฝึกซ้อมในต่างประเทศและส่งเข้าร่วมการแข่ขันรายการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้มากขึ้น

 

– สนับสนุนการแข่งขันโอลิมปิก ตั้งแต่ปี 2547 -2563 เป็นจำนวนเงิน 147,000,000 บาท

– สนับสนุนการจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักตั้งแต่ ปี 2552 – 2559 เป็นจำนวนเงิน 71,000,000 บาท

– สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกน้ำหนักตั้งแต่ปี 2560 – 2563 เป็นจำนวนเงิน 80,000,000 บาท

 

20170816 CSR01 03

งบประมาณที่ กฟผ. ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ทั้งสิ้น 234,000,000 บาท

  

20170816 CSR01 01

ซีเกมส์นี้ ร่วมเชียร์นักยกน้ำหนักไทยไปด้วยกัน !!