กฟผ. รับรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ในงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2560 แสดงถึงความมุ่งมั่นพัฒนา กฟผ. ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อ ประโยชน์สูงสุดของประเทศ

20170818-PRE02-01

         วันนี้ (18 สิงหาคม 2560) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดย นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้ารับมอบรางวัลด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น

20170818 PRE02 03

         สำหรับการจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนา ประชารัฐวิสาหกิจไทย” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย รวมถึงเพื่อให้รัฐวิสาหกิจน้อมนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล และมีเหตุมีผล ให้เกิดความเข้มแข็งจากภายใน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของประชารัฐวิสาหกิจไทยในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

20170818 PRE02 04

          ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กฟผ.ได้มีการพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นที่เชื่อมั่นและเป็นความภาคภูมิของสังคมไทย

20170818-PRE02-05