ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 7 - 21 กันยายน พ.ศ. 2560

1. บันทึกหลักการและเหตุผล

2. ร่าง พ.ร.บ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

3. ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น