022.jpg

20170831 PRE03 01

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) (EGCO Group) ส่งมอบดอกไม้จันทน์จากโครงการ “ทำด้วยมือ ถวายด้วยใจ” ให้กับกรุงเทพมหานคร ในเบื้องต้นจำนวน 39,999 ดอก และเตรียมส่งมอบให้กับจังหวัดที่มี เขต เขื่อน โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ตั้งอยู่ในพื้นที่ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

20170831 PRE03 02

         เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ร่วมกับ EGCO Group และประชาชนรอบพื้นที่เขต เขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ ได้จัดกิจกรรม “ทำด้วยมือ ถวายด้วยใจ” เพื่อรวมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” โดยเริ่มทำกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และในวันนี้ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับกรุงเทพมหานครในเบี้องต้นจำนวน 39,999 ดอก โดยมี พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเตรียมส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับจังหวัดที่มี เขต เขื่อน โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ตั้งอยู่ในพื้นที่ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนตุลาคมนี้ ด้วย

20170831 PRE03 03

         สำหรับ ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิล ที่ กฟผ. ใช้เป็นรูปแบบในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ นั้น เป็นดอกไม้ ที่มีความหมายถึงความหวัง และเกียรติยศ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดและพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขณะทรงศึกษาและประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จิตอาสา กฟผ. EGCO Group และประชาชนจึงพร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด ด้วยความสามารถของตนเอง และเกิดเป็นความภาคภูมิใจที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และพร้อมน้อมสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ ซึ่งดอกไม้จันทน์ดังกล่าว เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ที่ได้จากธรรมชาติมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เป็นการรักษาและช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการตามรอยศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9 คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มี 3 หลักใหญ่ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

20170831 PRE03 04

         “จากความร่วมมือและร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในกิจกรรม “ทำด้วยมือ ถวายด้วยใจ” ที่ กฟผ. ร่วมกับ EGCO Group และประชาชนรอบพื้นที่เขต เขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันประดิษฐ์ ทำให้ กฟผ. และ EGCO Group สามารถส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับกรุงเทพมหานคร ในเบื้องต้นจำนวน 39,999 ดอก นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์ภายใต้โครงการนี้ นอกเหนือจากที่ส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมไว้ให้ประชาชนในพื้นที่ เขต เขื่อน โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ และ ได้มอบน้ำดื่ม "น้ำใจ กฟผ." จำนวน 3,600 ขวด เพื่อแจกให้ประชาชน อีกด้วย” รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กล่าว

20170831 PRE03 05