007.jpg

          กฟผ. คว้า 14 รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 (องค์กรวัฒนธรรมสีเขียว) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 เป็นปีที่ 3 การันตีการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

20170911-PRE01-02

          วันนี้ (11 กันยายน 2560) นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ประจำปี 2560 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สามารถคว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 จำนวนทั้งสิ้น 14 รางวัล จาก 14 หน่วยงาน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

20170911-PRE01-03

          นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด จนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 หรือ การสร้างวัฒนธรรมสีเขียวในองค์การ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ที่ กฟผ. ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาจากการดำเนินงานที่สนับสนุนให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยในปีนี้ กฟผ. สามารถคว้ารางวัลดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 14 รางวัล จาก 14 หน่วยงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพระนครใต้, โรงไฟฟ้าบางปะกง, โรงไฟฟ้ากระบี่, โรงไฟฟ้าแม่เมาะ, โรงไฟฟ้าวังน้อย, โรงไฟฟ้าน้ำพอง, โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน, โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง, โรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์, โรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์, โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล, โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล, โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และฝ่ายโรงงานและอะไหล่ ซึ่งแต่ละหน่วยงาน ได้ดำเนินภารกิจหลักในการผลิตไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อม การดำเนินโครงการ CSR ต่าง ๆ อาทิ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมทั้งนำนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชมและสังคมอีกด้วย

          สำหรับโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว จัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถดำเนินกิจการร่วมกับสังคมและชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Green Network) ซึ่งรางวัลดังกล่าว พิจารณาจากการประเมินหลักการดำเนินงาน และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเกณฑ์การประเมินทั้งสิ้น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว ระดับที่ 2 กิจกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว ระดับที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมสีเขียว และระดับที่ 5 การสร้างเครือข่ายสีเขียว ทั้งนี้ หน่วยงานจากที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 212 หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 จำนวน 23 หน่วยงาน และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 จำนวน 189 หน่วยงาน

20170911-PRE01-01

          “กฟผ. เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแต่ปี 2555 สามารถคว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 แล้วกว่า 20 หน่วยงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง ในปี 2555 โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา และโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา ในปี 2558 และในปี 2560 อีก 14 หน่วยงาน กฟผ. จะคงความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจะดำเนินงานภายใต้วัฒนธรรมสีเขียว โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อคนไทยต่อไป” นายนิกูลกล่าวในตอนท้าย