กฟผ. ร่วมจัดตั้งฐานการเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว ภายในศูนย์การเรียนรู้ ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในภาคอีสาน ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ครบวงจร

20170918-CSR01-01

          เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและส่งมอบห้องเรียนสีเขียว ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานการเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยมี ผู้แทน กฟผ. เครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภูมิภาค เครือข่ายสถานศึกษา คุณครูและนักเรียน ร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

20170918-CSR01-02

          นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม กล่าวว่า ห้องเรียนสีเขียว ณ ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ. ขอนแก่นแห่งนี้ นับเป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ สพฐ. ครั้งที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จจากการจัดทำห้องเรียนสีเขียว ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ เพื่อสนับสนุนความรู้ให้กับสถานศึกษา เสริมสร้างความตระหนักในการใช้พลังงาน สร้างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรม ในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนฝึกทักษะให้แก่เยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้ใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ

20170918-CSR01-03

          นายธาตรี กล่าวต่อไปว่า กฟผ. โดยฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า ได้ดำเนินโครงการเพื่อปลูกฝังทัศนคติและความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่นักเรียน ภายใต้ชื่อโครงการห้องเรียนสีเขียว มาตั้งแต่ปี 2541 ปัจจุบันมีห้องเรียนสีเขียวทั้งสิ้น 414 ห้องเรียนภายในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี มีนักเรียนได้เข้าไปเรียนรู้กว่า 2 ล้านคน กระทั่งได้พัฒนาต่อยอดสู่การจัดตั้งเป็นฐานการเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว ภายในศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานของจังหวัด เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้ด้านพลังงานได้ง่ายยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง ซึ่งภายในห้องเรียนสีเขียวประกอบด้วยความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและการประหยัดพลังงานอย่างครบวงจร อาทิ ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร โรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ มารู้จักฉลากเบอร์ 5 เป็นต้น

20170918-CSR01-04

          ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ทดลองเปิดใช้บริการตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีนักเรียนเข้ารับการเรียนรู้แล้วจำนวน 1,187 คน ผู้บริหารและคุณครูจำนวน 374 คน โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัหวัดขอนแก่น และหน่วยงานด้านการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันพัฒนานักเรียนและคุณครู ให้สามารถเป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการประหยัดพลังงานได้อย่างถูกต้อง โดยมีทั้งสิ้น 10 ฐาน ได้แก่ ฐานห้องเรียนสีเขียว ฐานน้ำใช้รู้ใช้น้ำ ฐานพลังงานเพื่อชีวิต ฐาน Zero Waste ฐานบ้านประหยัดพลังงาน ฐานเส้นทางชีวิตผลิตภัณฑ์ : LCA ฐานอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฐานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ฐานโลกไร้ตะวันสะกิดคิด พิชิตโลกร้อน และฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ซึ่งสามารถเลือกหลักสูตรการเรียนรู้ได้ 2 รูปแบบคือ หลักสูตร 1 วัน เปิดฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และ หลักสูตรลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ เปิดเฉพาะวันอังคาร – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.30 - 16.30 น.