ขอเชิญชวนพนักงาน พนักงานสัญญาจ้างพิเศษของ กฟผ. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 17 – 31 ตุลาคม 2560

20170921-CSR01-01

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นางปราณี จิตวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ (อบง.) ในฐานะเลขานุการชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. กล่าวว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงเวลาระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 โดยไม่ถือเป็นวันลาในระหว่างวันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2560 กฟผ. จึงเตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ร่วมกับวัดชลประทานรังสฤษฏ์ และวัดปัญญานันทาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2560

          เบื้องต้น กำหนดวันเพื่อจัดพิธีขอขมาเพื่อลาอุปสมบทในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ที่ห้องเฟื่องฟ้า 1 อาคารนันทนาการ สำนักงานใหญ่ กฟผ. กำหนดเดินทางเข้าไปพำนักที่วัดปัญญานันทาราม เพื่อเตรียมตัวอุปสมบทในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 และจะมีพิธีอุปสมบทในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยตามมติ ครม. เห็นชอบให้การอุปสมบทระหว่างวันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2560 โดยไม่ถือเป็นวันลา ดังนั้น หากพนักงาน พนักงานสัญญาจ้างพิเศษของ กฟผ. ประสงค์จะเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทตามกำหนดของ กฟผ. จะต้องลาเพิ่มในประเภทอื่นเพิ่มเติมในวันที่ 12 และ 31 ตุลาคม 2560 ส่วนการลาโดยไม่ถือเป็นวันลาสามารถดำเนินการได้เองผ่านระบบ EDMS

          ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพนักงาน พนักงานสัญญาจ้างพิเศษของ กฟผ. เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อมีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบการลาโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เบอร์โทร 65340, 65341 และการสมัครอุปสมบทได้ที่ น.ส.ลาวัณย์ สิงห์เจริญ เบอร์โทร 62745 และ นางวรรณพร นิมิตรัตน์ เบอร์โทร 65614