random-csr-img06.jpg

20170913-CSR01-01

          ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ จัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าพลังงาน ครั้งที่ 5 ส่งเสริมให้เยาวชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และสามารถเป็นเครือข่ายการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านพลังงานสู่บุคคลใกล้ชิดต่อไปได้

          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าพลังงาน ครั้งที่ 5 เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่แหล่งผลิตไฟฟ้า ตลอดจนสร้างเยาวชนให้เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานไปสู่ชุมชนให้กับเยาวชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยมีนายจิรยุตย์ ตันสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน และนายมนัส แสงเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ - ปฏิบัติการ กล่าวรายงาน มีคณะครูอาจารย์ และนักเรียนในระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดบางโปรง โรงเรียนวัดบางฝ้าย โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ โรงเรียนวันบางหัวเสือ โรงเรียนวัดบางด้วน โรงเรียนวัดสุขกร และโรงเรียนวัดบางนางเกรง จำนวน 90 คน ร่วมกิจกรรม ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ

20170913-CSR01-02

20170913-CSR01-03

          นายมนัส กล่าวว่า ค่ายต้นกล้าพลังงานเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาพลังงาน ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม Walk Rally ให้กับเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นพลังสมองของประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของไฟฟ้าและมีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้องมากขึ้น ตลอดจนสามารถนำไปถ่ายทอดสู่เพื่อนและบุคคลใกล้ชิดต่อไปได้

20170913-CSR01-04

20170913-CSR01-05

          สำหรับภายในค่ายต้นกล้าพลังงาน ครั้งที่ 5 ได้แบ่งกิจกรรม Walk Rally ออกเป็น 6 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 การศึกษาความเหมาะสมของโรงไฟฟ้า โดยฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า ฐานที่ 2 โรงไฟฟ้ากับการใช้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ โดยฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล ฐานที่ 3 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยฝ่ายก่อสร้างพลังความร้อน ฐานที่ 4 งานวิศวกรรมออกแบบโรงไฟฟ้า โดยฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม ฐานที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย อชค. และฐานที่ 6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ