006

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและให้มาทำหลักฐานการจ้าง อัตราท้องถิ่น ปี 2560 

**ผู้ที่ผ่านการทดสอบและให้มาทำหลักฐานประกอบการจ้าง โปรดดาวน์โหลดแบบประวัติบุคคล

พร้อมกรอกรายละเอียดตามตัวอย่างด้านล่าง และให้นำมาในวันทำหลักฐานประกอบการจ้าง**

- แบบประวัติบุคคล (ชั้นความลับ รปภ.1)

- คำอธิบายการกรอกรายละเอียดแบบประวัติบุคคล

- ตัวอย่างการกรอกแบบประวัติบุคคล (ชั้นความลับ รปภ.1)

              ** หากท่านไม่มาในวันเเละเวลาที่กำหนด เเละ กฟผ. ไม่ได้รับเเจ้งเหตุขัดข้อง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าทำงานในครั้งนี้ **                  

ประกาศ ตำแหน่ง ระดับคุณวุฒิ สาขา
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 111/2560 bullet นิติกร ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  ช่าง ปวส. ช่างติดตั้งไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
      ช่างเครื่องยนต์และดีเซล/เทคนิคยานยนต์
  พนักงานวิชาชีพ ปวส. คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
      พืชศาสตร์
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 103/2560 bullet วิศวกร ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
  วิทยากร ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
  ช่าง ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
      ช่างยนต์/เครื่องกล
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 95/2560 bullet วิศวกร ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เคมีสิ่งแวดล้อม
  ช่าง ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
      ช่างยนต์/เครื่องกล
      ช่างโยธา/ก่อสร้าง