005.jpg

20170929-PRE01-01

          กฟผ. แม่เมาะ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในฐานะ “องค์กรที่มีความเป็นเลิศในกิจการถ่านหินของอาเซียน” โดยคว้า 2 รางวัล ASEAN Coal Awards 2017 จากรางวัลชนะเลิศ Best Practice for Surface Coal Mining Category และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) Category ในเวที ASEAN Energy Awards 2017 ณ โรงเเรมคอนราด กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

20170929-PRE01-02

          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยนายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. และผู้บริหารระดับสูง ร่วมเป็นตัวแทน กฟผ. เข้ารับรางวัลชนะเลิศ Best Practice for Surface Coal Mining Category จากผลงาน “Mae Moh Lignite Mine” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Corporate Social Responsibility (CSR) Category จากผลงาน “The Community Collaboration for Sustainable Development in Mae Moh District” ซึ่งได้ถูกส่งเข้าร่วมประกวดใน ASEAN Coal Awards 2017 โดยคณะทำงานจัดการประกวดและคัดเลือกองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ของกิจการถ่านหินไทย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และได้รับการตัดสินโดยคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ของกิจการถ่านหินของอาเซียน หรือ Board of Judge (BOJ) for ASEAN Coal Awards นับเป็นเครื่องยืนยันถึงการดำเนินงานตามมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่ง กฟผ. แม่เมาะ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีระดับอาเซียน ทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยีสะอาดสำหรับถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินงานโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

20170929-PRE01-03

20170929-PRE01-04

20170929-PRE01-05

          ทั้งนี้ กฟผ. แม่เมาะ ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมที่แหล่งกำเนิด มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถนำถ่านหินมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ และเกิดการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจากทุกมิติ