20171005-CSR01-01

          เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560โรงไฟฟ้าบางปะกงจัดโครงการเลี้ยงปลาในระบบน้ำทิ้ง ประจำปี 2560 โครงการต้นกล้าโรงไฟฟ้าสีเขียวรุ่นที่ 5 โดยมี นายยงยุทธ ปรีชม อฟก. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายศุภกตฤ กระต่ายทอง วิศวกรระดับ 10 กองการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม3 ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการเลี้ยงปลาในระบบน้ำทิ้งฯ ร่วมด้วยคณะทำงานโครงการโรงไฟฟ้าสีเขียว และคณะทำงานโครงการเลี้ยงปลาฯ ต้อนรับ นักเรียนระดับชั้น ม.4 - 5 โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน จำนวน 45 คน ร่วมโครงการ โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลากะพง และการเป็นมัคคุเทศก์ และวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ นอกจากนี้ เยาวชนยังได้เรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้าและกระบวนการจัดการน้ำทิ้งของโรงไฟฟ้า

20171005-CSR01-02