20171009-CSR01-01

          เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายสุวิน อัจจิมางกูร ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า3นายยงยุทธ ปรีชม ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าบางปะกง นายสมคิด พงษ์ชวนะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบางปะกง นายเมธี อนุกูลพาณิชย์ นักบัญชีระดับ 11 โรงไฟฟ้าบางปะกง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2560 ณ วัดเขาดิน อำเภอบางปะกง โดยในช่วงเช้าคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานปลูกต้นมเหสักข์ สักสยามมินทร์ ร่วมกันภายในบริเวณวัดเขาดิน

20171009-CSR01-02

          จากนั้น คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน ได้ร่วมกันแห่องค์กฐินสามัคคีไปยัง อุโบสถวัดเขาดิน เพื่อประกอบพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี โดยในปีนี้มีประชาชนในพื้นที่ร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก สำหรับกฐินสามัคคีวัดเขาดินในปี 2560 มีจำนวน 2,560 กอง โดยคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าบางปะกงและครอบครัวร่วมทำบุญจำนวน 401,999 บาท และประชาชนร่วมทำบุญรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,248,885 บาท โดยทางวัดจะนำไปสมทบทุนสร้างวิหารบูรพาจารย์และอาคารโรงเรียนวัดเขาดินต่อไป สำหรับประเพณีทอดกฐินนั้น ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมทำบุญกับวัดต่างๆ โดยรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน นอกจากนั้นยังได้พบปะประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และมีกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนอีกด้วย

20171009-CSR01-03

20171009-CSR01-04