20171016-CSR01-02

20171016-CSR01-01

          เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา และมัคคุเทศก์พลังงานอำเภอเทพา ร่วมกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ (ปูม้า) ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560 ณ บริเวณริมหาด หมู่ที่ 8 บ.คลองควาย ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา โดยได้ทำการปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 3,000,000 ตัว ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนพันธุ์ปูม้า จากศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา ป.ทรัพย์อนันต์ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เป็นการรณรงค์ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนอีกด้วย