20171025 PRE02 01

         กฟผ. จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ ติดตามตรวจสอบความพร้อมทุกด้านของระบบไฟฟ้า ทั่วประเทศ ก่อนการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

20171025 PRE02 02

         วันนี้ (25 ตุลาคม 2560) นายอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความพร้อมจ่ายของระบบไฟฟ้าทั่วประเทศ ทั้งในด้านความมั่นคงระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยในสถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงประเมินและติดตามสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อนการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่เตรียมพร้อมมาตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา ซึ่งจนถึงปัจจุบันสามารถเตรียมโรงไฟฟ้าและระบบส่งของ กฟผ.ให้มีความพร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้ว

         สำหรับสถานภาพล่าสุด กฟผ. ได้ดำเนินมาตรการเพื่อให้มีความพร้อมสนับสนุนด้านระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าทั้งในบริเวณจัดการพระราชพิธีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และบริเวณพระเมรุมาศจำลอง ในพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งเตรียมกำลังผลิตสำรองเพิ่มขึ้น และมีการวางแผนฉุกเฉินสำหรับการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าสำรอง ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมมาตรการต่าง ๆ ไว้รองรับในกรณีฉุกเฉิน

         นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้จัดเตรียมทีมเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสูง และสายส่ง ทั่วประเทศ พร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบความปลอดภัยใต้แนวสายส่ง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณมณฑลพิธี ท้องสนามหลวง และสถานที่จัดงานของทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย