20171103 CSR01 01

โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ “เปิดไอเดีย ปลูกงานข่าว ปลุกงานชีววิถี กฟผ.” จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้

  • โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

  • โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

  • โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม

         โครงการ “เปิดไอเดีย ปลูกงานข่าว ปลุกงานชีววิถี กฟผ. ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 – 28 กันยายน 2560 โดยนำนักเรียนของโรงเรียนโครงการห้องเรียนสีเขียว ของ กฟผ. จำนวน 20 โรงเรียน เข้าดูงานโครงการชีววิถี กฟผ. ณ ชุมชนบ้านโคกน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อผลิตคลิปวีดิโอถ่ายทอดเรื่องราวชีววิถี โดยมี โรงเรียนส่งคลิปเข้าประกวด จำนวน 14 โรงเรียน และคัดเลือกที่เข้ารอบ จำนวน 3 โรงเรียน โดยจะประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมมอบรางวัล ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม601 ชั้น 6 อาคารอำนวยการ 1 บริษัท อสมท. จำกัด มหาชน

         ทั้งนี้ รายชื่อโรงเรียน ไม่ได้เป็นการเรียงลำดับคะแนนแต่อย่างใด

20171103 CSR01 02

20171103 CSR01 03

20171103 CSR01 04

20171103 CSR01 05