กฟผ. ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD จัดงานมอบรางวัลแก่นักเรียนโครงการห้องเรียนสีเขียวที่เข้ารอบการประกวดคลิปวิดีโอข่าวชีววิถีในโครงการ “เปิดไอเดีย ปลูกงานข่าว ปลุกงานชีววิถี กฟผ.”

20171107-CSR01-01

          เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กฟผ. ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD จัดงานมอบรางวัลการประกวดจัดทำคลิปวิดีโอข่าวชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กับโรงเรียนที่ชนะการประกวดโครงการ “เปิดไอเดีย ปลูกงานข่าว ปลุกงานชีววิถี กฟผ.” โดยมีนายโสตถิพันธุ์ คมสัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ-สารสนเทศและการผลิตสื่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีมอบรางวัล และมีนายชัยนันต์ สันติวาสะ ผู้อำนวยการฝ่าย MCOT ACADEMY บมจ.อสมท. เป็นผู้แทน บมจ.อสมท. กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารอำนวยการ 1 บมจ.อสมท.

20171107-CSR01-02

          นายโสตถิพันธุ์ คมสัน กล่าวว่า การจัดโครงการ“เปิดไอเดีย ปลูกงานข่าว ปลุกงานชีววิถี กฟผ.”ครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ อสมท. เพื่อสื่อสารเผยแพร่ภารกิจ กฟผ. ในเรื่องของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้เป็นสื่อกลางเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงเรื่องชีววิถี และช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นนักสื่อสารรุ่นเยาว์ที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลโครงการชีววิถีฯสู่สาธารณชนได้อย่างสร้างสรรค์ โดยมีคุณกำภู-รัชนีย์ จากสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เป็นแบบอย่างความสำเร็จ พร้อมทั้งสนับสนุนให้สามารถรายงานข่าวเบื้องต้นในพื้นที่ของตนเอง ให้แก่ กฟผ. ถือเป็นการต่อยอดเผยแพร่ภารกิจของ กฟผ. โดยสร้างเยาวชนเป็นเครือข่ายสื่อกลางการเผยแพร่ของ กฟผ. ในอนาคต และขอชื่นชมโรงเรียนที่สามารถผลิตผลงานได้อย่างโดดเด่นจนสามารถคว้ารางวัลจากงานประกวด อีกทั้งยังได้นำความรู้และทักษะความชำนาญที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

20171107-CSR01-03

          โรงเรียนที่ชนะการประกวด ประกอบด้วย 3 โรงเรียน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “การเลี้ยงหมูหลุม” จากโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “หมูไม่หมู (Pig But Pig)” จากโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน “สวนผักพอเพียง ชุมชนชีววิถีบ้านโคกน้อย” จากโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

          ด.ญ.วิคทอเรีย วะลีน ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทำให้ได้รับประสบการณ์ในการรายงานข่าว และมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องชีววิถี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และหาก กฟผ. มีโครงการจะจัดต่อไปในอนาคตก็อยากเชิญชวนเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้เช่นกัน

20171107-CSR01-04

          สำหรับการประกวดในครั้งนี้ มีโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวของ กฟผ. เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 20 โรงเรียน ซึ่งได้เข้าร่วมทัศนศึกษาดูงานโครงการชีววิถีของ กฟผ. ณ ชุมชนบ้านโคกน้อย อำเภอโดนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการทำคลิปวิดีโอข่าวประกวด เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินจากความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงาน การนำเสนอข่าวให้มีความน่าสนใจและชวนติดตาม การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีววิถี และการใช้ภาษาในงานข่าว