032.jpg

ปะการังเทียม ช่วย 'ฟื้นฟูทะเล' เทพา

         อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ภูมิประเทศส่วนใหญ่ไม่มีเกาะแก่ง หรือแนวปะการังที่ใช้เป็นที่หลบภัย หรืออยู่อาศัยของฝูงปลามากนัก เป็นที่มาของการสนับสนุนปะการังเทียมชุมชนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งกำลังเป็นความหวังของชาวบ้านในพื้นที่

         ปะการังเทียมทรงโดมนี้ ได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ร่วมกันประกอบขึ้นมาจากคอนกรีต ซึ่งมีการทดสอบแล้วว่ามีความทนทานสูง ต้านทานกระแสน้ำได้ดี เกิดการหมุนเวียนของกระแสน้ำอย่างเหมาะสม ที่สำคัญช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล เป็นประโยชน์ต่อการประมงทั้งปริมาณและความหลากหลายของสัตว์น้ำที่มีมากขึ้น และแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเมื่อนำไปวางในระดับน้ำที่ต่างกันอีกด้วย

ที่มา : สำนักข่าวไทย http://www.tnamcot.com/view/5a127613e3f8e40ae18e58a3