004.jpg

20171124 PRE01 01

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ จ.น่าน ตรวจเยี่ยมเครือข่ายชุมชนต้นแบบชีววิถีเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟผ. พร้อมติดตามการดำเนินงานเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างไทยกับ สปป.ลาว เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคเหนือที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง จ.น่าน

20171124 PRE01 04

          วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2560) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ จ.น่าน เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยได้เดินทางไปยังบ้านดงป่าสัก ต.ฝายแก้ว จ.น่าน ซึ่งเป็น 1 ใน เครือข่ายชุมชนต้นแบบชีววิถีในพื้นที่ จ.น่าน จากเดิมเป็นหมู่บ้านที่เคยร่วมกับ กฟผ. ปลูกฟื้นฟูและดูแลพื้นที่ป่า จำนวนกว่า 1 หมื่นไร่ ต่อเนื่องมานานกว่า 24 ปี จนสามารถพลิกฟื้นผืนป่าที่ถูกทำลายให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ซึ่งปัจจุบัน กฟผ. ได้พัฒนาต่อยอดสู่การเป็นชุมชนต้นแบบชีววิถี โดยให้แต่ละครัวเรือนในชุมชนหันมาใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ใน 4 กิจกรรม ได้แก่ การเกษตร เลี้ยงสัตว์ ประมง และบำบัดสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยให้ชุมชนมีผลิตผลเพียงพอต่อการบริโภค และหากเหลือจึงนำไปขายเพื่อสร้างรายได้เสริม นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายชุมชนต้นแบบชีววิถีอีก 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนชีววิถีบ้านนากอก ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ ชุมชนชีววิถีบ้านนาก้า ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา และชุมชนชีววิถีบ้านพี้เหนือ อ.บ้านหลวง ที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางชีววิถี ลดการใช้สารเคมี พัฒนาชีวิตตามภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

         จากนั้น พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของ กฟผ. ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง จ.น่าน ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงการจ่ายไฟฟ้าระหว่างไทย กับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาลิกไนต์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตามแผนความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งช่วยเสริมความมั่นคงและรองรับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นได้อย่างเพียงพอ

20171124 PRE01 02

20171124 PRE01 03