การอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มจากการมีทัศนคติที่ดีในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า กฟผ. ได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีแก่เยาวชนในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวที่ กฟผ. ได้จัดทำขึ้นในโรงเรียน 414 แห่งทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนได้มีการต่อยอดขยายผลจากโครงการห้องเรียนสีเขียวสู่กิจกรรม การลดใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียว เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักในการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า โดยเริ่มจากโรงเรียนและขยายผลสู่บ้านนักเรียน นำไปสู่โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ที่มุ่งเน้นในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เกิดการลดการใช้พลังงาน สร้างการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

20171116-CSR01-01

20171116-CSR01-02

          ชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 เป็นความร่วมมือภายใต้แผนงานโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน โดยเริ่มดำเนินการในปี 2559 มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนวันนี้ ชุมชนบ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่ ถือเป็นชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 แห่งแรกทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการห้องเรียนสีเขียว กฟผ. และความร่วมมืออันดีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โรงไฟฟ้ากระบี่ และโรงเรียนบ้านคลองยาง ในการขับเคลื่อนกิจกรรมลงสู่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายให้ความรู้ การสำรวจการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าของครัวเรือน ให้คำปรึกษาพัฒนาแนวทางการประหยัดไฟฟ้า และการดำเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของชุมชน จนท้ายที่สุดแล้ว ชุมชนบ้านคลองยาง สามารถพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นชุมชนต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

20171116-CSR01-03

20171116-CSR01-04

          นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กล่าวว่า ชุมชนบ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่ ถือเป็นชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 แห่งแรกทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งในระยะแรก 19 ครัวเรือนนำร่อง สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 6,800 หน่วย หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 27,000 บาท และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณปีละ 4,000 กิโลกรัม คาดว่าเมื่อเข้าร่วมโครงการครบทั้ง 47 ครัวเรือน จะสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 16,920 หน่วย หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 67,700 บาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงปีละ 9,835 กิโลกรัม สำหรับชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 นับเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า หรือ Demand Side Management (DSM) อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงาน ซึ่ง กฟผ. ได้ดำเนินการมากว่า 24 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 อ ได้แก่ ส่งเสริมให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่ปัจจุบันมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการติดฉลากฯ แล้ว 29 ผลิตภัณฑ์ ปลูกฝังอุปนิสัยในการประหยัดพลังงานแก่ประชาชนและเยาวชน และส่งเสริมอาคารประหยัดพลังงาน โดยยุทธศาสตร์ 3 อ กฟผ. จะยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมเห็นว่าแม้ กฟผ. จะมีหน้าที่หลักในการผลิตไฟฟ้า แต่เราก็ส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่าด้วย

20171116-CSR01-05

20171116-CSR01-06

20171116-CSR01-07

          จากความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ทำให้ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ชุมชนบ้านคลองยาง ในฐานะชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 จะมุ่งมั่นร่วมแรงร่วมใจกันรณรงค์ในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมทั้งขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่จะร่วมกันก้าว ไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสืบไป