015.jpg

EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ข้อมูลครบถ้วน สผ. พร้อมดำเนินการต่อ !!

         นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานชี้แจงประเด็น กระบวนการผ่านการพิจารณา EHIA ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

20171201 ART01 01

ประเด็น :

เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน เดินเท้าไปแสดงจุดยืนคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่ จ.สงขลาในวันที่ 27-28 พ.ย. เพื่อร้องเรียนและขอคำชี้แจงต่อนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1.ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาชาวบ้านเทพาไปยื่นหนังสือที่กรุงเทพหลายครั้ง ได้ส่งจดหมายไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือแถลงการณ์มากว่า 100 ครั้ง แต่ไม่เคยได้พบนายกรัฐมนตรีหรือมีเสียงตอบรับใด ๆ 2.กระบวนการผ่านการพิจารณา EHIA ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เป็นไปอย่างไม่ชอบธรรมจากคณะกรรมการชำนาญการและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้รอเข้าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และใกล้จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในไม่กี่เดือนข้างหน้า

 

ข้อเท็จจริง:

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นโครงการตามแผน PDP 2015 ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (รายงาน EHIA) และเป็นโครงการของรัฐที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งในการพิจารณารายงานฯ สผ. โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ได้พิจารณารายงานฯ และให้ความเห็นเป็นไปตามหลักวิชาการ ซึ่งความเห็นของ คชก. ไม่ใช่การอนุมัติโครงการ แต่จะใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ คณะผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ได้พิจารณารายงานดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 35/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 คชก. ได้พิจารณารายงาน EHIA รวมทั้งหนังสือและประเด็นการคัดค้านโครงการ ของ 3 เครือข่าย (เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ เครือข่ายคนสงขลาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน และเครือข่ายนักวิชาการภาคใต้คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน) ประกอบการพิจารณารายงานฯ โดย กฟผ. ได้ชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

         โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นว่ารายงานฯ มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอสำหรับการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) โดยให้ กฟผ. รวบรวมข้อมูลในรายงานฯ และข้อมูลที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมทุกฉบับ รวมทั้งข้อมูลที่ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นของ คชก. จัดทำเป็นรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ เสนอให้ สผ. ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป

ช่องทางเผยแพร่ :

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบผ่านสื่อต่างๆ โดย จัดทำข่าวเผยแพร่ไปยังสื่อมวลชน ดังนี้

1. แฟนเพจ ประชาไทย

2. สถานีโทรทัศน์ Voice TV

3. หนังสือพิมพ์มติชน

4. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

5. สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

6. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

7. สถานีโทรทัศน์ PPTV

8. สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม

9. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

10. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย – กรมประชาสัมพันธ์

ที่มา : http://www.balanceenergythai.com/ehia-thepa-next/