022.jpg

20171012 CSR01 01

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับชุมชน น้อมสืบสานพระราชปณิธานงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 จัดกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ในแปลงนาสาธิต เนื้อที่ 1 ไร่ ภายในศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา กฟผ. จ.นนทบุรี ซึ่งได้มีกิจกรรมดำนาปลูกข้าวไปแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เพื่อสาธิตการทำนาข้าวปลอดสารเคมีตามรูปแบบของโครงการชีววิถี กฟผ. ตั้งแต่การเตรียมแปลง ไปจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวต้นข้าว โดยเลือกใช้พันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี 1 ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ภาคกลาง มีความต้านทานโรคสูง และปลูกง่าย โดยขณะนี้ข้าวที่ปลูกได้ออกรวงพร้อมเก็บเกี่ยวแล้ว จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ซึ่งคาดว่าจะได้ผลผลิตม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สวนน้ำพระทัย สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี โดยส่วนหนึ่งของข้าวที่ได้ กฟผ. จะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการปลูกครั้งต่อ ๆ ไป และอีกส่วนจะมอบให้แก่ชุมชนโครงการชีววิถี กฟผ. นำไปปลูกในพื้นที่ของครัวเรือนเพื่อใช้บริโภค

         สำหรับ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาแห่งนี้ ได้เปิดให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของโครงการชีววิถี กฟผ. เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์น้ำ การปศุสัตว์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการปลอดสารเคมี โดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือ รวมถึงออกแบบจำลองสภาพพื้นที่ปลูกป่า กฟผ. แบบต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การสร้างฝายชะลอน้ำ พื้นที่แก้มลิง และการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยน้ำที่ กฟผ. นำมาใช้ในการดูแลพื้นที่ทั้งหมดนี้ เป็นน้ำที่มาจากบ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Pond) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ที่เตรียมปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี น้ำมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้า

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

         กฟผ. สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

         “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” น้อมสืบสานพระราชปณิธานงานของพ่อ