025.jpg

         ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ. เผยรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. แทนนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ที่จะครบวาระในวันที่ 30 เมษายนนี้

          วันนี้ (11 มกราคม 2561) นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยเรื่องการรับสมัครผู้ว่าการ กฟผ. แทนนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. ที่จะครบวาระในวันที่ 30 เมษายน 2561 ว่าตามที่ กฟผ. ได้เปิดรับสมัครสรรหาฯ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 – 10 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. เมื่อปิดรับสมัครแล้วมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ว่าการ กฟผ. จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ กฟผ. ดังนี้

20180111 PRE01 01 02 JakgrichPibulpairoj

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์

รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ
ปฏิบัติงานที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

20180111 PRE01 01 03 BoonyanitWongrukmit

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ

20180111 PRE01 01 04 ViboonRerksirathai

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย

รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง

20180111 PRE01 01 KijjaSripatthangkura

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ

รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ
ปฏิบัติงานที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

         ซึ่งมีคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นไปตามประกาศแล้ว สำหรับขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการสรรหาฯ จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียด และเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาการคัดเลือก โดยกำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ จะประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลและคัดเลือกเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป