005.jpg

20180117 PRE01 00

         วันนี้ (17 ม.ค. 61) เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1 ชั้น 9 อาคาร ต.040 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดกิจกรรมอาสา มูลนิธิ นายช่างไทย ใจอาสา โดยมี 17 องค์กร ภาครัฐ องค์กรวิชาชีพด้านงานช่างและภาคเอกชน ร่วมบันทึกข้อตกลงเพื่อระดมทุนในการสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิที่จะเข้าไปป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดอุบัติภัยได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์

         ดร.กมล ตรรกบุตร ประธานมูลนิธิ นายช่างไทย ใจอาสา ได้กล่าวว่า “การลงนามข้อตกลงร่วมกันของ 17 องค์กร ประกอบด้วยภาครัฐ องค์กรวิชาชีพด้านงานช่างและภาคเอกชน ซึ่งมีบุคคลากรที่เป็นวิศวกร สถาปนิกและช่างจำนวนมากในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มให้เกิดการก่อตั้ง มูลนิธิ นายช่างไทย ใจอาสามูลนิธินี้จะเป็นศูนย์รวมการช่วยสังคมทั้งการป้องกัน เฝ้าระวังภัยพิบัติและการบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดเหตุ การระดมกำลังพลที่มีความรู้ความสามารถในงานช่างและเงินสนับสนุนในการทำงาน จะทำให้สาธารณชนได้รับแนวทางการป้องกันอุบัติภัยและได้รับการฟื้นฟูสภาพเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ”

         ด้าน นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความยินดีอย่างยิ่งที่เข้าร่วมกับอีก 16 หน่วยงานในการจัดตั้งมูลนิธิ นายช่างไทย ใจอาสา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีวิศวกร สถาปนิก และช่างมากกว่าสี่พันคน และมีนโยบายที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การลงนามบันทึกข้อตกลงวันนี้จะทำให้การประสานงานและร่วมมือกันทำงานเมื่อเกิดภัยพิบัติ จะจัดการได้เร็วและทั่วถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้มากขึ้น”

         ในการนี้ หน่วยงานที่ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1.สภาวิศวกร 2.สภาสถาปนิก 3.สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร 4.สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 5.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 6.การไฟฟ้านครหลวง 7.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 9.สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 10.สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 11.สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย 12.สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 13.สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 14.สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส 15.สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย 16.มูลนิธิมดชนะภัย และ 17.สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

         ทั้งนี้ เมื่อมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยผู้นำสูงสุดทั้ง 17 องค์กรแล้ว จะก่อตั้งเป็น มูลนิธิ นายช่างไทย ใจอาสา โดยเริ่มแรกสถานที่ทำการมูลนิธิตั้งอยู่ที่ สภาวิศวกร โดยมีกรรมการมูลนิธิเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่มาร่วมลงนามข้อตกลงในวันนี้ และประโยชน์การจัดตั้งมูลนิธินี้เป็นแหล่งการบริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิ ที่จะทำงานช่างทั้งในเชิงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะทำให้กิจกรรมมีอย่างต่อเนื่องทั้งปีและรวบรวมกำลังพลและเงินทุนได้เร็วเมื่อเกิดอุบัติภัย ซึ่งช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นวิศวกรอาสาสามารถสมัครได้ที่สภาวิศวกร สถาปนิกอาสาสมัครได้ที่สภาสถาปนิก และนายช่างอาสาสามารถสมัครได้ที่สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก

         นอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดกิจกรรมอาสา มูลนิธิ นายช่างไทย ใจอาสา ของทั้ง 17 องค์กรแล้ว ยังได้มีการมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับวิศวกรอาสาดีเด่น สถาปนิกอาสาดีเด่นและนายช่างอาสาดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 5 ท่าน ซึ่งปีนี้ก็ได้จัดการมอบให้เป็นครั้งแรก ได้แก่ 1.นายสำราญ ลุนบุดดา วิศวกรอาสา ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 2.นายสมศักดิ์ บุญมี วิศวกรอาสา อดีตช่างระดับ 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง 3.นายวัชรกร ศรีวะอุไร วิศวกรอาสา หัวหน้าแผนกเครื่องกลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยโรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง บริษัท เชียงใหม่โฟร์เซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 4.นายสมาน ขั้นชัยภูมิ นายช่างอาสา / วิศวกรอาสา ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และ 5.นายสุเทพ กาญบุตร สถาปนิกอาสา อดีตนายช่างโยธาชำนาญการสำนักการโยธาธิการและผังเมือง จ.เชียงใหม่

         พร้อมกันนี้ ได้มีการมอบรางวัลพิเศษโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกิจกรรมจิตอาสาสำหรับศิลปินดารา 3 ท่าน ได้แก่ 1. คุณณฐพร เตมีรักษ์ (แต้ว) สถาปนิกอาสา 2. คุณศิรพันธ์ วัฒนจินดา วิศวกรอาสา / นายช่างอาสา และ 3. คุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ วิศวกรอาสา

20180117 PRE01 01

20180117 PRE01 02

20180117 PRE01 03

20180117 PRE01 04

20180117 PRE01 05