20180210 PRE01 01

         ทุกภาคส่วนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและนำเสนอความคิดเห็นหลากหลายมุมมองในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า วังน้อย (ทดแทนชุดที่ 1-2) กว่า 526 คน ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวล ทั้งหมด บริษัท ซีคอท จำกัด จะนำไปจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

         วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอท จำกัด) กล่าวขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเวทีรับฟัง และแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมทั้งสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ในเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 2 ต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ประมาณ 526 คน และมีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จำนวน 7 คน

         สำหรับความคิดเห็นของประชาชนที่ร่วมนำเสนอในเวที ส่วนใหญ่เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อห่วงกังวลต่อการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง รวมถึงน้ำที่โรงไฟฟ้านำไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าหรือน้ำที่ปล่อยออกสู่ชุมชน การควบคุมปริมาณน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้ง ทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขให้ชัดเจน นอกจากนี้ อยากให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาจัดทำพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนำมาต่อยอดสร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ อยากให้ กฟผ. พาผู้นำชุมชนไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อต่อยอดสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าและมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ กฟผ. อีกด้วย

          ว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจและ เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ ในทุกข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกข้อห่วงกังวลอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กฟผ. มุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ โดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นมิตร ชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ทดแทนชุดที่ 1-2) มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดประมาณ 1,470 เมกะวัตต์ โดยจะก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ของโรงไฟฟ้าวังน้อยในปัจจุบัน เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1-2 ขนาดกำลังผลิตติดตั้งประมาณ 1,300 เมกะวัตต์ ซึ่งเดินเครื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี และจะถูกปลดออกจากระบบเนื่องจากหมดอายุการใช้งานในปี 2562 โดยโครงการนี้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงรอง ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าใหม่จะเป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าลดลง เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวงตอนบน

         ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็นได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าวังน้อย : นายสานิตย์ กุศลไพศาล ที่อยู่ 32 หมู่ 4 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 02-436-8747 ต่อ 2040, 2041 (ช่วงเวลาทำการ) โทรสาร 02-436-8749 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ บริษัท ซีคอท จำกัด : นางสาวจันทิมา ยะนิล ที่อยู่ 239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-959-3600 ต่อ 412, 418 โทรสาร 02-959-3535 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

20180210 PRE01 02

20180210 PRE01 03

20180210 PRE01 04

20180210 PRE01 05

20180210 PRE01 06