กฟผ. ลงนามสัญญาจ้างรับเป็นที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบ ESCO ให้กับอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน คาดสามารถประหยัดพลังงานได้ไม่ต่ำกว่า 60% คิดเป็นผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าประมาณ 1.2 ล้านหน่วยต่อปี หรือประมาณ 4.5 ล้านบาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 719 ตันต่อปี เตรียมพร้อมเดินหน้าสู่การดำเนินมาตรการนำร่องโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน

20180303-PRE01-01

          วันนี้ (2 มีนาคม 2561) นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) กับแพทย์หญิง ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อนำร่องการอนุรักษ์พลังงานให้กับอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ ณ ห้อง Tea Room ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู (R) โรงพยาบาลกรุงเทพ

20180303-PRE01-02

          รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. มีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างน้อยจำนวน 10 ล้านหน่วย ในปี 2561 โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมด้วยการเป็นที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ โครงการที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานควบคุม รวมถึงโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโรงงานขนาดเล็ก ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กฟผ. จึงรับเป็นที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบ ESCO นำร่องให้กับอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยทำการตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง โดยการตรวจวัดจริงตามสัญญารับประกันผลประหยัดพลังงานของ ESCO ที่มีบริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED จำนวน 24,260 หลอด คาดว่าจะสามารถประหยัดพลังงานได้ไม่ต่ำกว่า 60% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานรูปแบบเดิม คิดเป็นผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าประมาณ 1.2 ล้านหน่วยต่อปี หรือประมาณ 4.5 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 719 ตันต่อปี นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงานอย่างต่อเนื่อง

20180303-PRE01-03

          ด้าน แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กล่าวถึงความภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยการส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน จึงเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (โครงการ 80 : 20) ของกระทรวงพลังงาน สำหรับ โรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องใช้พลังงานมากในแต่ละปี จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการด้านการใช้พลังงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยังคงให้บริการด้วยมาตรฐานสูงและมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้เข้ารับบริการของโรงพยาบาล ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก กฟผ. เป็นที่ปรึกษาตรวจรับรองผลการประหยัดพลังงานในครั้งนี้

20180303-PRE01-04

          “นอกจากมาตรการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า โรงพยาบาลกรุงเทพยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ในบริเวณต่าง ๆ ทั้ง 11 อาคารของโรงพยาบาลฯ การรณรงค์เปิดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ เป็นต้น” ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวเพิ่มเติม