สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2562

 

ประเภทเชื้อเพลิง สะสมเดือนมกราคม 2562
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) ร้อยละ
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน (รวมลิกไนต์)
พลังงานหมุนเวียน (พลังน้ำ,อื่นๆ)
น้ำมันเตา
น้ำมันดีเซล
อื่นๆ (สปป.ลาว,มาเลเซีย,ลำตะคองชลภาวัฒนา)
9,188.23 
3,396.49 
2,246.22 
11.26 
9.95 
251.37 
60.84 
22.49 
14.87 
0.07 
0.07 
1.66 
รวม 15,103.52  100.00 

หมายเหตุ : ไม่รวมโรงไฟฟ้าประเภท vspp

 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.