สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2562

 

ประเภทเชื้อเพลิง สะสมเดือนมกราคม - เมษายน 2562
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) ร้อยละ
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน (รวมลิกไนต์)
พลังงานหมุนเวียน (พลังน้ำ,อื่นๆ)
น้ำมันเตา
น้ำมันดีเซล
อื่นๆ (สปป.ลาว,มาเลเซีย,ลำตะคองชลภาวัฒนา)
40,213.74 
14,841.13 
9,084.09 
354.35 
26.28 
676.36 
61.68 
22.77 
13.93 
0.54 
0.04 
1.04 
รวม 65,195.95  100.00 

หมายเหตุ : ไม่รวมโรงไฟฟ้าประเภท vspp

 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.