สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2562

 

ประเภทเชื้อเพลิง สะสมเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) ร้อยละ
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน (รวมลิกไนต์)
พลังงานหมุนเวียน (พลังน้ำ,อื่นๆ)
น้ำมันเตา
น้ำมันดีเซล
อื่นๆ (สปป.ลาว,มาเลเซีย,ลำตะคองชลภาวัฒนา)
72,644.50 
26,888.86 
796.15 
118.05 
16,261.29 
927.42 
61.75 
22.86 
0.68 
0.10 
13.82 
0.79 
รวม 117,636.27  100.00 

หมายเหตุ : ไม่รวมโรงไฟฟ้าประเภท vspp

 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.