ผลการจับสลากกาชาด กฟผ. 2561

139-egat-redcross57

egat redcross result61

 ติดต่อรับรางวัลได้ที่

ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ (อพจน.) อาคาร ท.082 ห้อง 101 สำนักงานใหญ่ กฟผ. นนทบุรี ในเวลาราชการ
โทร 02-4360339 หรือ 02-4360331
 

เอกสารที่นำมารับรางวัล

1.สลากบำรุงกาชาดไทย กฟผ. ที่ถูกรางวัล
2.บัตรประชาชน หรือ บัตรพนักงาน กฟผ. พร้อมถ่ายสำเนาและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3.มอบให้ผู้อื่นรับรางวัลแทน บัตรประชาชน หรือ บัตรพนักงาน กฟผ. พร้อมถ่ายสำเนาและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถูกรางวัลและผู้รับรางวัลแทน
 

ภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
หลังจากพ้นกำหนดแล้วถือว่าสละสิทธิในการรับรางวัล

และมอบรางวัลนั้นให้สภากาชาดไทย