การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดค่าย “EGAT English Camp 2018” ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ กระตุ้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นทีม สร้างเครือข่ายเยาวชน และสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับด้านพลังงานแก่เยาวชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนบางปะกงบวรวิทยาคม และโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จำนวน 80 คน เข้าร่วม ทั้งนี้ กฟผ. จัดค่าย EGAT English Camp ขึ้นต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่เยาวชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าอย่างเต็มที่ โดยเชิญเจ้าของภาษามาเป็นวิทยากรถ่ายทอดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและชัดเจน เพื่อให้เยาวชนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในชีวิตประจำวันต่อไป