เขื่อนคลองตรอน

ที่ตั้งโครงการ

บ้านห้วยน้ำไหล ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ลักษณะโครงการ

ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3.00 ม. ยาว 60 ม. คลองส่งน้ำสายใหญ่ชนิดดาดคอนกรีตยาว 29.124 กม. พื้นที่ชลประทาน 18,028 ไร่

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กำลังผลิตไฟฟ้ารวม 2.5 เมกะวัตต์
จำนวน 2 เครื่อง (2 x 1.25 เมกะวัตต์)
ระบบส่งไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายปี 54.02 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเข้าระบบได้ประมาณปีละ 50.657 ล้านหน่วย
  2. เป็นโครงการที่ใช้ทรัพยากรประเทศสูงถึง 58%
  3. ช่วยลดการนำเข้าเชื่อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าประมาณ 12.66 ล้านลิตร/ปี
  4. ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 28,398.75 ตัน/ปี ซึ่ง กฟผ. สามารถพัฒนาเป็นโครงการกลไกพัฒนาพลังงานสะอาด (CDM) ได้
  5. ช่วยลดปัญหาโลกร้อน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กฟผ.

รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงพลังงาน ที่ พน 0100/448 ลว. 22 กันยายน 2554 เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน เขื่อนกิ่วคอหมา และท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์

มิถุนายน 2561