โครงสายบังคับบัญชา

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

  นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย

  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์

  รองผู้ว่าการอาวุโส สังกัดผู้ว่าการ

  นายนิกูล ศิลาสุวรรณ

  รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ

  นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร

  รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ

  นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ

  รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ

  นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์

  รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ

  นายบุญทวี กังวานกิจ

  รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ

  นายสันติชัย โอสถภวภูษิต

  รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ

  นางภาวนา อังคณานุวัฒน์

  รองผู้ว่าการบริหาร

  นายพัฒนา แสงศรีโรจน์

  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

  นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์

  รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO)

  นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง

  รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

  นายธวัชชัย จักรไพศาล

  รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

  นายเริงชัย คงทอง

  รองผู้ว่าการระบบส่ง

  นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

  รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

  นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์

  รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน

 

(ปรับปรุง: 1 ต.ค. 2561)