หมดเขตการรับแจ้งความประสงค์ขอฝึกงาน

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 

 

 


รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม) 7/11/2561 new

 click ที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน

    

 

สาขาวิชาที่มีผู้แจ้งความประสงค์เต็มจำนวนความต้องการแล้ว
ระดับคุณวุฒิ สาขาวิชา  วันที่
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร / โทรคมนาคม

19/11/2561

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมเครื่องมือวัด / ระบบวัดคุม / ระบบควบคุม
วิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมขนส่ง
การจัดการภูมิสังคม / การจัดการชุมชน / พัฒนาชุมชน / สังคมวิทยา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เศรษฐศาสตร์
การจัดการโลติสติกส์
วิศวกรรมเคมี  14/11/2561
วิศวกรรมเครื่องกล  09/11/2561
วิศวกรรมแหล่งน้ำ / ชลประทาน / ทรัพยากรน้ำ  09/11/2561
วิศวกรรมอุตสาหการ  09/11/2561
สถิติ / สถิติประยุกต์  09/11/2561
 ปวส. คอมพิวเตอร์ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  09/11/2561
การออกแบบ     12/11/2561
ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  16/11/2561
  ช่างไฟฟ้า / ไฟฟ้ากำลัง 09/11/2561

                                                                                            Update : 15/11/2561 กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอเข้าฝึกงานกับหน่วยงานของ กฟผ. 

หมดเขตการรับแจ้งความประสงค์ขอฝึกงาน วันที่ 28 ธันวาคม 2561