ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2436 8380 หรือ www.dsm.egat.co.th