เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดร.พิทยา พุกกะมาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโครงการ “ชุมชนสีเขียวรอบโรงพยาบาลศิริราช” บริเวณโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ซึ่งเป็นพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสุขภาพอนามัยที่ดีสู่ชุมชน โดยมี ศาสตราจารย์คลีนิค นายแพทย์อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะเจ้าของพื้นที่ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม และ นายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ กฟผ. (อชค.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากชุมชนรอบโรงพยาบาลศิริราช ชุมชนในเทศบาลบางกรวยและรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ร่วมปลูกต้นไม้กว่า ๓๐๐ คน

          ศาสตราจารย์คลีนิค นายแพทย์อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ ในโครงการชุมชนสีเขียวรอบโรงพยาบาลศิริราช บริเวณโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่ทำให้งานในวันนี้เกิดขึ้น สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีเสนอ โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ เนื่องจากโรงพยาบาลศิริราช มีศักยภาพและมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและวิชาการที่จะขยายการให้บริการ รวมทั้งพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับนานาชาติ (International Medical Hub) จึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนารวมไปถึงทัศนียภาพและความเป็นอยู่ของชุมชนรอบโรงพยาบาล ซึ่งได้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และประชาชนทั่วไปให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

         นายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ (อชค.) กล่าวว่า กฟผ. ร่วมสนับสนุนโครงการชุมชนสีเขียวรอบโรงพยาบาลศิริราช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระชนพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร พระชนพรรษา ๖๐ พรรษา ในการดำเนินโครงการชุมชนสีเขียวรอบโรงพยาบาลศิริราชได้คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวประกอบด้วย๑) การจัดสร้างสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบหอพักคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พื้นที่ ๘ ไร่ และ ๒) ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร สำหรับต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้เป็นต้นไม้ที่ล้อมย้ายมาจากพื้นที่เตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ ๒ ของ กฟผ. รวม ๙ ชนิด ประกอบด้วย ต้นราชพฤกษ์ จำปี กระพี้จั่น พยอม ประดู่ อินทนิล กระโดน จิกน้ำ ยางนา โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศิริราช ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กฟผ. ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ สื่อมวลชน นักเรียน และประชาชนรอบโรงพยาบาลศิริราช