random-csr-img06.jpg

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

นโยบายและทิศทางการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ในประเทศไทย

คณะกรรมการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ.

นโยบายการดำเนินงานของ กฟผ.

โครงการ CDM นำร่องที่ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา