ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

electicity demand 2019 02

       

          ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนกุมภาพันธ์เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 19.08 น.

มีค่าเท่ากับ 27,214.80 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 1,316.50 เมกะวัตต์ หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.08

          ส่วนความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น. มีค่าเท่ากับ 29,618.80 เมกะวัตต์

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.