ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

data power need 60 10

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนกันยายนเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 18.41 น. มีค่าเท่ากับ 26,074.60 เมกะวัตต์ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 1,425.70 เมกะวัตต์ หรือลดลงร้อยละ 5.18

ส่วนความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น. มีค่าเท่ากับ 29,618.80 เมกะวัตต์

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.