ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

electicity demand 2019 08

       

         ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนสิงหาคมเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 19.30 น.

มีค่าเท่ากับ 26,987.20 เมกะวัตต์ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 1,027.40 เมกะวัตต์ หรือลดลงร้อยละ 3.67

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.