ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

electicity demand 2019 05

       

          ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนพฤษภาคมเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 22.27 น.

มีค่าเท่ากับ 30,853.20 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 733.00 เมกะวัตต์ หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.43

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.