ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

electicity demand 2018 09

          ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนกันยายนระบบเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 19.01 น. มีค่าเท่ากับ 27,430.20 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 938.70 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.54

          ส่วนความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น. มีค่าเท่ากับ 29,618.80 เมกะวัตต์

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.