ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

electicity demand 2018 07

          ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนกรกฎาคมเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.40 น. มีค่าเท่ากับ 26,201.30 เมกะวัตต์ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 726.50 เมกะวัตต์ หรือลดลงร้อยละ 2.70

          ส่วนความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น. มีค่าเท่ากับ 29,618.80 เมกะวัตต์

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.