ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

electicity demand 2019 10

       

         ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนตุลาคมเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.30 น.

มีค่าเท่ากับ 28,026.20 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 1,089.50 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.04

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.