ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

electicity demand 2018 04

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนเมษายนเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 20.30 น. มีค่าเท่ากับ 28,338.10 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 1,024.20 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.75

ส่วนความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น. มีค่าเท่ากับ 29,618.80 เมกะวัตต์

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.