กำลังผลิต กฟผ. 

egat-elec-generating_2018-07

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.