รายชื่อคณะกรรมการ กฟผ.

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่งในคณะกรรมการ ตำแหน่งอื่น ๆ
1 นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2 นายอภิชาติ ชินวรรโณ กรรมการ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
3 นายชวน ศิรินันท์พร กรรมการ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
4 นายปรเมธี วิมลศิริ กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี
5 พลเอก วลิต โรจนภักดี กรรมการ อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก กระทรวงกลาโหม
6 นายดิสทัต โหตระกิตย์ กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
7 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการ อดีตผู้ว่าการ กฟผ.
8 นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
9 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ กรรมการ
(กรรมการโดยตำแหน่ง) และ เลขานุการ
ผู้ว่าการ กฟผ.