กำลังผลิตในระบบไฟฟ้า

system installed generating capacity 2019 05

ประเภทโรงไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2562
กำลังผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ
กำลังผลิตของ กฟผ.
     - พลังความร้อน
     - พลังความร้อนร่วม
     - พลังงานหมุนเวียน
     - ดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวมกำลังผลิตของ กฟผ.
กำลังผลิตจากแหล่งอื่น

ภายในประเทศ
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
ภายนอกประเทศ
รวมกำลังผลิตจากแหล่งอื่น

3,647.00 
7,358.00
3,030.18 
30.40 
500.00 
14,565.58


14,948.50
9,442.82
3,877.60
28,268.92

8.51 
17.18 
7.07 
0.07 
1.17 
34.00 


34.90
22.05
9.05
66.00
รวมกำลังผลิตในระบบ 42,834.50 100.00

ที่มา : ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า