กำลังผลิตในระบบไฟฟ้า

system installed generating capacity 2019 09

ประเภทโรงไฟฟ้า เดือน ตุลาคม 2562
กำลังผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ
กำลังผลิตของ กฟผ.
     - พลังความร้อน
     - พลังความร้อนร่วม
     - พลังงานหมุนเวียน
     - ดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวมกำลังผลิตของ กฟผ.
กำลังผลิตจากแหล่งอื่น

ภายในประเทศ
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
ภายนอกประเทศ
รวมกำลังผลิตจากแหล่งอื่น

3,687.00 
7,358.00
3,054.18 
30.40 
500.00 
14,629.58


14,948.50 
9,498.32 
5,366.60 
29,813.42 

8.30 
16.56 
6.87 
0.07 
1.12 
32.92 


33.64 
21.37 
12.07 
67.08 
รวมกำลังผลิตในระบบ 44,443.00  100.00 

ที่มา : ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า