กำลังผลิตในระบบไฟฟ้า

system installed generating capacity 2019 08

ประเภทโรงไฟฟ้า เดือน สิงหาคม 2562
กำลังผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ
กำลังผลิตของ กฟผ.
     - พลังความร้อน
     - พลังความร้อนร่วม
     - พลังงานหมุนเวียน
     - ดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวมกำลังผลิตของ กฟผ.
กำลังผลิตจากแหล่งอื่น

ภายในประเทศ
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
ภายนอกประเทศ
รวมกำลังผลิตจากแหล่งอื่น

3,687.00 
7,358.00
3,054.18 
30.40 
500.00 
14,629.58


14,948.50
9,618.32
3,877.60
28,444.42

8.56 
17.08 
7.09 
0.07 
1.16 
33.96 


34.71
22.33
9.00
66.04
รวมกำลังผลิตในระบบ 43,074.00 100.00

ที่มา : ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า