กำลังผลิตในระบบไฟฟ้า

system installed generating capacity 2018 05

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.