กำลังผลิตในระบบไฟฟ้า

system installed generating capacity 2018 12

ประเภทโรงไฟฟ้า เดือน ธันวาคม 2561
กำลังผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ
กำลังผลิตของ กฟผ.
     - พลังความร้อน
     - พลังความร้อนร่วม
     - พลังงานหมุนเวียน
     - ดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวมกำลังผลิตของ กฟผ.
กำลังผลิตจากแหล่งอื่น

ภายในประเทศ
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
ภายนอกประเทศ
รวมกำลังผลิตจากแหล่งอื่น

3,647.00 
8,582.00 
3,030.18 
30.40 
500.00 
15,789.58 


14,948.50
8,756.82
3,877.60
27,582.92

8.41 
19.79 
6.98 
0.07 
1.15 
36.40 


34.47
20.19
8.94
63.60
รวมกำลังผลิตในระบบ 43,372.50 100.00

ที่มา : ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า