การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

 

gross-energy-generation-and-purchase_2019-03

ประเภทเชื้อเพลิง เดือน มีนาคม 2562
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
     - ก๊าซธรรมชาติ
     - ถ่านหิน
     - พลังงานหมุนเวียน
     - น้ำมันเตา
     - น้ำมันดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวม
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
     - ซื้อ

3,667.28 
1,289.92 
663.59 
135.47 
3.89 
25.02 
5,785.17 

11,879.96 

20.76 
7.30 
3.76 
0.77 
0.02 
0.14 
32.75 

67.25 
รวม 17,665.13  100.00

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.