การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

ประเภทเชื้อเพลิง เดือน ตุลาคม 2560
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
- ก๊าซธรรมชาติ
- ถ่านหิน
- พลังงานหมุนเวียน
- น้ำมันเตา
- น้ำมันดีเซล
- พลังงานอื่นๆ
รวม
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
- ซื้อ

2,990.20
1,378.05
269.29
16.82
25.53
-
4,679.89

11,131.54

18.91
8.72
1.70
0.11
0.16
-
29.60

70.40
รวม 15,811.43 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.