การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

 

gross-energy-generation-and-purchase_2019-011

ประเภทเชื้อเพลิง เดือน มกราคม 2562
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
     - ก๊าซธรรมชาติ
     - ถ่านหิน
     - พลังงานหมุนเวียน
     - น้ำมันเตา
     - น้ำมันดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวม
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
     - ซื้อ

3,121.98 
1,407.93 
619.82 
10.70 
4.03 
21.22 
5,185.68 

9,850.42 

20.76 
9.36 
4.12 
0.07 
0.03 
0.14 
34.48 

65.52 
รวม 15,036.10  100.00

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.