การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

gross-energy-generation-and-purchase_2018-05

 

ประเภทเชื้อเพลิง เดือน พฤษภาคม 2561
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
- ก๊าซธรรมชาติ
- ถ่านหิน
- พลังงานหมุนเวียน
- น้ำมันเตา
- น้ำมันดีเซล
- พลังงานอื่นๆ
รวม
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
- ซื้อ

3,451.09 
1,457.03 
571.35 

1.18 
13.67 
5,494.32 

11,313.71

20.53 
8.67 
3.40 

0.01 
0.08 
32.69 

67.31 
รวม 16,808.03 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.