การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

 

gross-energy-generation-and-purchase_2019-09

ประเภทเชื้อเพลิง เดือน กันยายน 2562
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
     - ก๊าซธรรมชาติ
     - ถ่านหิน
     - พลังงานหมุนเวียน
     - น้ำมันเตา
     - น้ำมันดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวม
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
     - ซื้อ

2,703.95 
1,142.76 
302.77 

14.63 
51.00 
4,215.11 

11,746.91 

16.94 
7.16 
1.90 

0.09 
0.32 
26.41 

73.59 
รวม 15,962.02  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.