การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

gross-energy-generation-and-purchase_2018-07

 

ประเภทเชื้อเพลิง เดือน สิงหาคม 2561
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
- ก๊าซธรรมชาติ
- ถ่านหิน
- พลังงานหมุนเวียน
- น้ำมันเตา
- น้ำมันดีเซล
- พลังงานอื่นๆ
รวม
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
- ซื้อ

2,912.78
1,173.03
836.77
3.52
7.06
30.97
4,964.13

11,489.60

17.70 
7.13 
5.09 
0.02 
0.04 
0.19 
30.17 

69.83 
รวม 16,453.73 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.