การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

 

gross-energy-generation-and-purchase_2018-10

ประเภทเชื้อเพลิง เดือน ตุลาคม 2561
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
     - ก๊าซธรรมชาติ
     - ถ่านหิน
     - พลังงานหมุนเวียน
     - น้ำมันเตา
     - น้ำมันดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวม
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
     - ซื้อ

3,533.16
1,282.82
468.48
-
13.70
25.58
5,323.74 

11,080.28

21.54 
7.82 
2.86 

0.08 
0.15 
32.45 

67.55 
รวม 16,404.02 100.00

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.