การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

 

gross-energy-generation-and-purchase_2019-07

ประเภทเชื้อเพลิง เดือน กรกฎาคม 2562
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
     - ก๊าซธรรมชาติ
     - ถ่านหิน
     - พลังงานหมุนเวียน
     - น้ำมันเตา
     - น้ำมันดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวม
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
     - ซื้อ

3,135.71 
1,427.39 
522.00 
150.58 
79.53 
32.17 
5,347.38 

11,611.27 

18.49 
8.41 
3.08 
0.89 
0.47 
0.19 
31.53 

68.47 
รวม 16,958.65  100.00

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.