การใช้เชื้อเพลิง

fuel-consumption_2018-066

 

ชนิดเชื้อเพลิง เดือน มิถุนายน 2561
ปริมาณ เฉลี่ยวันละ
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
ลิกไนต์ (ตัน)
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)

0.89 
1,212,564 
40,418.80 

0.03 
43,502.47 
922.50 

 

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.