การใช้เชื้อเพลิง

fuel-consumption_2018-08

 

ชนิดเชื้อเพลิง เดือน สิงหาคม 2561
ปริมาณ เฉลี่ยวันละ
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
ลิกไนต์ (ตัน)
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)
0.61 
8.66 
1,112,036 
22,832.53 
0.02 
0.28 
35,872.13 
736.53 

 

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.