การใช้เชื้อเพลิง

fuel-consumption_2018-12

ชนิดเชื้อเพลิง เดือน ธันวาคม 2561
ปริมาณ เฉลี่ยวันละ
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
ลิกไนต์ (ตัน)
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)

1.03 
1,200,017.00 
25,288.34 

0.03 
38,710.23 
815.75 

 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.