การใช้เชื้อเพลิง

fuel-consumption_2019-10

ชนิดเชื้อเพลิง เดือนตุลาคม 2562
ปริมาณ เฉลี่ยวันละ
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
ลิกไนต์ (ตัน)
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)

0.60 
1,092,452 
24,908 

0.02 
35,240.39 
803.48 

 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.