การใช้เชื้อเพลิง

fuel-consumption_2018-04

 

ชนิดเชื้อเพลิง เดือน เมษายน 2561
ปริมาณ เฉลี่ยวันละ
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
ลิกไนต์ (ตัน)
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)

0.95 
1,138,729 
24,088.64 

0.03 
36,733.19 
777.05 

 

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.