การใช้เชื้อเพลิง

fuel-consumption_2019-05

ชนิดเชื้อเพลิง เดือน พฤษภาคม 2562
ปริมาณ เฉลี่ยวันละ
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
ลิกไนต์ (ตัน)
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)
49.16 
1.29 
1,152,200.00 
27,852.15 
1.59 
0.04 
37,167.74 
898.46 

 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.