การใช้เชื้อเพลิง

fuel-consumption_2019-01

ชนิดเชื้อเพลิง เดือน มกราคม 2562
ปริมาณ เฉลี่ยวันละ
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
ลิกไนต์ (ตัน)
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)
3.57 
1.30 
1,273,856.00 
24,755.18 
0.12 
0.04 
41,092.13 
798.55 

 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.