การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

energy-sales_2019-02

energy-sales_2019-02

ประเภทลูกค้า เดือน กุมภาพันธ์ 2562
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
4,282.46 
10,292.06 
105.09 
17.11 
0.45 
73.28 
-  
28.99 
69.68 
0.71 
0.12 

0.50 
-  
11,925.82 
28,196.29 
358.29 
25.40 
1.47 
255.63 
-   
29.26 
69.17 
0.88 
0.06 

0.63 
-  
รวม 14,770.45  100.00  40,762.90  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.