การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

energy-sales_2019-08

energy-sales2_2019-08

ประเภทลูกค้า เดือน สิงหาคม 2562
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
4,634.18 
11,453.17 
117.70 
1.81 
1.45 
11.35 
-  
28.57 
70.61 
0.73 
0.01 
0.01 
0.07 
-  
13,490.17 
31,896.46 
383.96 
3.05 
3.52 
39.59 
-  
29.44 
69.62 
0.84 
0.01 

0.09 
-   
รวม 16,219.66  100.00  45,816.75  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.