การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

energy-sales_2019-05

energy-sales2_2019-05

ประเภทลูกค้า เดือน พฤษภาคม 2562
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
4,708.80 
11,622.03 
117.06 
13.79 
0.09 
16.03 
-  
28.58 
70.53 
0.71 
0.08 
-  
0.10 
-  
12,790.71 
31,610.48 
380.83 
20.73 
0.27 
55.64 
-  
28.51 
70.47 
0.85 
0.05 

0.12 
-   
รวม 16,477.80  100.00  44,858.66  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.