การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

energy-sales_2018-099

energy-sales_20182-09

ประเภทลูกค้า เดือน กันยายน 2561
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
4,462.90 
11,170.97 
109.74 
0.46 
0.07 

28.35 
70.95 
0.70 12,087.98 
31,130.13 
357.97 
0.72 
0.22 

28.39 
70.77 
0.84 

-

รวม 15,744.15 100.00 42,577.02 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.