การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

energy-sales_2019-10

energy-sales2_2019-10

ประเภทลูกค้า เดือน ตุลาคม 2562
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
4,744.10 
11,525.52 
115.64 
198.72 

40.42 
28.54 
69.33 
0.70 
1.19 

0.24 
14,235.79 
33,087.44 
386.31 
344.52 

141.01 
-- 
29.54 
68.65 
0.80 
0.72 

0.29 
-- 
รวม 16,624.40  100.00  48,195.07  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.