การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

energy-sales_2018-04

energy-sales_20182-04

ประเภทลูกค้า เดือน เมษายน 2561
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
4,258.36 
10,742.26 
107.23 
80.79 
0.25 
26.83 
-
27.99 
70.60 
0.70 
0.53 

0.18 
11,439.89 
28,383.91 
350.48 
119.30 
0.89 
93.15 
-
28.33 
70.28 
0.87 
0.29 
-
0.23 
-
รวม 15,215.72 100.00 40,387.62 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.