การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

energy-sales_2018-07

energy-sales_20182-07

ประเภทลูกค้า เดือน กรกฎาคม 2561
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
4,557.94 
11,367.91 
114.43 
0.85 

0.75 
-
28.41 
70.87 
0.71 
0.01 


12,393.44 
30,879.52 
370.60 
1.28 

2.59 
-
28.39 
70.75 
0.85 

-
0.01 
-
รวม 16,041.88 100.00 43,647.43 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.