การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

ประเภทลูกค้า เดือน ธันวาคม 2560
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
3,840.15
10,129.15
106.25
52.58
4.47
21.77
-
27.13
71.56
0.75
0.37
0.03
0.16
-
10,348.25
26,154.86
354.37
77.04
12.11
75.56
-
27.95
70.65
0.96
0.21
0.03
0.20
-
รวม 14,154.37 100 37,022.19 100

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.