010.jpg

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แจ้งว่า การผลิตและส่งไฟฟ้า ของภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่สิบของการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ เพื่อซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซ ธรรมชาติยาดานาและซอติก้า ของสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 27 เมษายน 2558 เป็นปกติ สามารถรองรับ การใช้ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ โดยมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดทั้งประเทศเท่ากับ 23,776.5 เมกะวัตต์ เมื่อเวลา 20.42 น. (สถิติการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ 27,056.8 เมกะวัตต์ เมื่อเวลา 14.28 น. วันที่ 7 เมษายน 2558) ซึ่งโรงไฟฟ้าทุก โรงสามารถเดินเครื่องได้โดยไม่มีเหตุขัดข้อง

          ทั้งนี้ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะลดลงในช่วงหยุดเทศกาลสงกรานต์และจะกลับ มาสูงขึ้น อย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปี กฟผ. จึง ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมกันประหยัดไฟในช่วงเวลา 13.00-15.00 น. และ 18.30-20.30 น. เพื่อความมั่นคงของระบบ ไฟฟ้า และตอบสนองการใช้ไฟฟ้าของประชาชนได้อย่างเพียงพอ

          ศูนย์บริหารจัดการภาวะวิกฤต กฟผ. เบอร์ 02 436-3186 เปิดตลอด 24 ชั่วโมง